[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Quản trị doanh nghiệp, lý thuyết, nghiên cứu và thực hành, H. Kent Baker, Ronald Anderson, Corporate Governance, A synthesis of theory, research, and Practice
825 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 120.000 đ | Mã Tài liệu: QTDN8


Mua bản mềm Online:  LINK