cổ văn trung hoa chọn học, Nguyễn Đức Tôn, tập 1.jpg

cổ văn trung hoa chọn học, Nguyễn Đức Tôn, tập 1 mục lục.jpg

cổ văn trung hoa chọn học, Nguyễn Đức Tôn, tập 1 mục lục.jpg cổ văn trung hoa chọn học, Nguyễn Đức Tôn, tập 1 mục lục 2.jpg
cổ văn trung hoa chọn học, Nguyễn Đức Tôn, tập 1

Giới chi thôi bất ngôn lộc
Chúc chi vũ thoái tần sư
Vương tôn mãn đối sở từ
Câu chi bất khất vu tấn
Kỳ hề thỉnh miễn thúc – hướng
Tử sản luận doãn hà vi ấp
Ngô hứa việt Thành
Thiệu công gián lệ vương chỉ báng
Chư kê dĩnh hành thành ư ngô
Thân Tư gián hứa Việt Thành
Tô tần dĩ liên hoành thuyết tần vương
Châu kỵ phúng tề vương nạp gián
Nhan xúc thuyết tề vương
Phùng huyên khánh mạnh thường quân
xúc chiệp thuyết triệu thái hậu
Nhạc nghị báo yên vương thư
Lý Tư gián trục khách thư
Bốc cư
Tống ngọc đối sở vương vấn
Khuất nguyên liệt truyện
Thái sử công tự tự
Báo nhậm thiếu khanh thư
Quá tần luận (thượng)
Quá tần luận (hạ)
Luận Quý túc sớ
Chư cát lượng tiến xuất sư biểu
Lan đình tập tự
Quy khứ lai từ
Đào hoa nguyên ký
Dữ hàn kinh châu thư
Điếu cổ chiến trường văn
Tiến học giải
Tránh thần luận
Tử nhân truyện
Nhạc dương lầu ký
Thu Thanh phú
Quản trọng luận
Giả nghị luận
Tiền xích bích phú
Hậu xích bích phú
Lục quốc luận
Tư mã qúy chủ luận bốc
Tôn kinh các ký