Archives for Tiến sĩ

Danh mục luận văn tham khảo

Danh mục Luận văn của Tài liệu số, mời các bạn tham khảo

Để mua, vui lòng liên hệ: MR. Hải 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG EU

de an

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG EU

Mục lục:

TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTMỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ VÀ HỘP
Nội dung Số trang
PHẦN MỞ ĐẦU 1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC VỀ 10
HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN XUẤT KHẨU CỦA CHÍNH PHỦ
1.1. Một số vấn đề lý luận chung về hoạt động xúc tiến xuất 10
khẩu của Chính phủ
1.2. Vai trò của hoạt động xúc tiến xuất khẩu của Chính phủ 30
1.3. Hoạt động xúc tiến xuất khẩu của Chính phủ một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA SANG THỊ TRƯỜNG EU CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM
2.1. Đặc điểm thị trường EU và tình hình xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang EU
2.2. Hệ thống các tổ chức xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam hiện nay
2.3. Thực trạng hoạt động xúc tiến xuất khẩu hàng hoá sang thị trường EU của Chính phủ Việt Nam từ năm 2000 đến nay
2.4. Đánh giá khái quát về hoạt động xúc tiến xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU của Chính phủ Việt Nam
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA SANG THỊ TRƯỜNG EU CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM3.1. Định hướng phát triển xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam 124

3.2. Quan điểm và định hướng đối với hoạt động xúc tiến xuất khẩu…

136

3.3. Bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế ảnh hưởng đến hoạt động xúc tiến xuất khẩu của Chính phủ Việt Nam
3.4. Một số giải pháp hoàn thiện và tăng cường hoạt động xúc tiến xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU của Chính phủ Việt Nam

145
154

KẾT LUẬN  170
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ  172
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  173
PHỤ LỤC

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

 

Tài liệu tiếng Việt

 

 1. Mai Hoài Anh (2005), “Chiến lược châu Á mới của EU và triển vọng quan hệ Việt Nam EU những năm đầu thế kỷ XXI”, Nghiên cứu châu Âu, (1), trang 16 – 18.
 2. Lê Việt Anh (2006), “Vai trò của các tổ chức xúc tiến thương mại trong việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Mỹ”, Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, (15), trang 26 – 29.
 3. Nguyễn Kim Bảo (2004), Điều chỉnh một số chính sách ở Trung Quốc (1992 – 2010), Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nộ
 4. Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thường Lạng (2002), Giáo trình Kinh tế quốc tế,

 

Đại học Kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản Lao động xã hội, Hà Nội.

 

 1. Nguyễn Thanh Bình (2005), Thị trường EU: Các quy định pháp lý liên quan đến chính sách sản phẩm trong marketing xuất khẩu, Nhà xuất bản Lao động xã hội, Hà Nội.
 2. Bộ Thương mại (2001), Chiến lược phát triển xuất khẩu thời kỳ 2001 – 2010.
  1. Bộ Thương mại (2004), Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cơ bản về hội nhập

 

kinh tế quốc tế, Hà Nội.

 

 1. Bộ Công Thương (2008), “Quy chế làm việc gữa Cục xúc tiến thương mại và thương vụ Việt Nam tại nước ngoài (Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-BCT ngày 17 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)”,

http://www.mot.gov.vn/mot/tag.idempotent.render.userLayoutRootNode.target.n162.uP

 

 1. Bộ Công Thương (2008), “Danh mục các điều ước quốc tế, hiệp định hợp tác song phương và đa phương”, www.mot.gov.vn/forum/forum/viewthread?thread=256 – 27k  –.

 

 

 

 

 1. Bộ Công Thương (2007), “Danh mục các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2008 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2492/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)”.
 2. Bộ Công Thương (2008), “Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công  Thương”, http://mot.gov.vn/mot/tag.idempotent.render.userLayoutRootNode.ta

 

rget.n201.uP?uP_root=me&action=show_organize&subaction=1.

 

 1. Bộ Công Thương (Cổng thương mại điện tử quốc gia) (2008), “Hồ sơ thị trường”,

 

http://www.ecvn.com/ROOTSYS/book/anyone/nghiencuuthitruong/GioiThieuChung.html

 

 1. Bộ Công Thương -Trung tâm thông tin thương mại và công nghiệp (2008), Quy định hải quan của EU: Những điều cần lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam, Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.
 2. Bộ Ngoại giao (2008), “Xuất khẩu thuỷ sản sang EU năm 2007: Tăng 27,9%”,

www.mofa.gov.vn/vi/nr040807104143/nr040807105039/ns071225095918.

 1. Bộ Tài chính (2008), “Sẽ có 500 nghìn doanh nghiệp vào năm 2010”,

 

http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=612&ItemID=19184.

 

 1. CIEM (2000), Xây dựng chính sách và tìm giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân sản xuất hàng xuất khẩu, Hà Nộ
 2. Cục Xúc tiến thương mại (2006), “Báo cáo hoạt động xúc tiến thương mại năm 2005 và định hướng kế hoạch trong năm 2006”, Tài liệu phục vụ Hội nghị thương mại toàn quốc năm 2006, Hà Nộ
 3. Cục Xúc tiến thương mại (2007), “Nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại trong tình hình mới”, Tài liệu phục vụ Hội nghị công tác xúc tiến thương mại 2007, Hà Nội.

 

 

 

 

 1. Cục Xúc tiến thương mại (2003), Danh sách các tổ chức hỗ trợ thương mại trên thế giới, Hà Nội.
 2. Cục Xúc tiến thương mại (2008), Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Xúc tiến thương mại, http://www.vietrade.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=362.
 3. Cục Xúc tiến thương mại (2008), Giới thiệu ấn phẩm của Cục Xúc tiến thương mại, http://www.vietrade.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=3111&Itemid=293.
 4. Cục Xúc tiến thương mại (2008), Đăng ký sử dụng công cụ nghiên cứu thị trường ITC, http://www.vietrade.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=466&Itemid=226.
 5. Cục Xúc tiến thương mại (2008), Thương vụ Việt Nam tại EU, http://www.thitruongnuocngoai.vn/?ssoft=4&subid=&profile_id=1&region_id=270.
 6. Cục Xúc tiến thương mại (2008), XTTM góp phần thúc đẩy xuất khẩu, giảm nhập siêu, http://www.vietrade.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=4603&Itemid=226.
 7. Cục Xúc tiến thương mại (2009), Phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2009, http://www.vietrade.gov.vn/index.php?option=com_content&view= article&id=262&Itemid=130.
 8. Đỗ Thị Hương (2006), “Vai trò của hoạt động xúc tiến xuất khẩu của Chính phủ trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO”, Kinh tế và Phát triển, (Số đặc san Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế), trang 36 – 40.

 

 

 

 

 1. Đỗ Thị Hương (2008), “Hoạt động xúc tiến xuất khẩu của ngành thủy sản Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”, Kinh tế & phát triển, (134), trang 20 – 22.
 2. Phạm Thu Hương (2004), Thực trạng và các giải pháp thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế của Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, trường ĐH Ngoại thương, Hà Nội.
 3. Lê Văn Hoàng, Trần Hoàng Kim, Phạm Huy Trí (1992), Kinh tế NICs Đông Á – Kinh nghiệm đối với Việt Nam, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nộ
 4. Nguyễn Hữu Khải (2005), Hàng rào phi thuế quan trong chính sách thương mại quốc tế, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, hà Nội, Hà Nộ
 5. http://f-news.f-network.net/TinKinhTe-News2997.f-net   .

 

“Quan hệ thương mại của Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ”.

 

 1. http://vn.euvietnam.com/bizcenter/0/Tổng-quan-về-kinh-tế-và-thương- mại-của-EU-năm-2008/34/440, Tổng quan về kinh tế và thương mại của EU năm 2008, Báo Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – E
 2. http://22255.31.179:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/?topic

 

=191&subtopic=8, “Văn kiện đại hội”, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

 1. Võ Đại Lược (chủ biên) (2003), Bối cảnh quốc tế và xu hướng điều chỉnh chính sách phát triển kinh tế ở một số nước lớn, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội.
 2. Nguyễn Anh Minh (2006), Nghiên cứu chính sách thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá của Trung Quốc giai đoạn từ 1978 đến nay và gợi ý vận dụng đối với Việt Nam, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Trường đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

 

 

 

 

 1. Mia Mikie (Uỷ ban Kinh tế – xã hội Liên hợp quốc, khu châu Á – Thái Bình Dương) – Viện Nghiên cứu Thương mại (Biên dịch) (2003), Xúc tiến thương mại, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
 2. Nguyễn Quỳnh Nga (2005), Các tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại với vai trò đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Khoa Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội.
 3. Nguyễn Duy Nghĩa (2007), “Nâng cao hiệu quả của xúc tiến thương mại trong tình hình mới”, Thương mại, (43), trang 15-17.
 4. Duy Nghĩa, “Triển khai công tác xúc tiến thương mại năm 2008”, http://www.vietrade.gov.vn.
 5. Đặng Nguyễn, “Nâng cao chất lượng và hiệu quả xúc tiến thương mại: 4 bất cập cần được khắc phục trong oạt động xúc tiến thương mại”, Thời báo Kinh tế Việt Nam, (166), trang 06.
 6. Nguyễn Thị Nhiễu (2003), Xúc tiến xuất khẩu của Chính phủ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Nhà xuất bản Lao động – xã hội, Hà Nội.
 7. Ty Nhung – Mạnh Chung (2008), Xúc tiến thương mại: Bí quyết của Thái Lan, http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=10& id=42076f5f01a0b1&pageid=2718.
 8. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2008), “Giới thiệu chung”,

http://www.vcci.com.vn/vcci/gioi-thieu-chung.

 

 1. Quốc hội (2005), Luật Thương  mại,  số  36/2005/QH11  –  ngày 29/11/2005.
 2. Quốc hội (2005), Luật Thuế  xuất  khẩu,  thuế  nhập  khẩu,  số 45/2005/QH11 – ngày 14/ 6/ 2005.

 

 

 

 

 1. Quốc hội (2005); Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng, số 57/2005/QH11 – ngày 29

/11/2005.

 

 1. 47. Quốc hội (2005), Luật Đầu tư, số 59/2005/QH11 – ngày 29/11/ 2005.

 

 1. Quốc hội (2005), Luật Doanh  nghiệp,  số  60/2005/QH11-  ngày 29/11/2005.
 2. Thủ tướng Chính phủ (2005), Số 279/2005/ QĐ – TTg (ngày 03 tháng 11 năm 2005), Quyết định về việc ban hành quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 201
 3. Thủ tướng Chính phủ (2006), Số 156/2006/ QĐ – TTg (ngày 30 tháng 6 năm 2006), Quyết định về việc phê duyệt Đề án phát triển xuất khẩu giai đoạn 2006 – 2010.
 4. Nguyễn Thùy (2005), “Thiếu đồng bội trong hoạt động xúc tiến thương mại”, http://vietrade.gov.vn .
 5. Tổng cục Thống kê (2008), Trị giá xuất khẩu hàng hoá phân theo khối nước, phân theo nước và vùng lãnh thổ, http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=393&idmid=3&ItemID=76 37.
 6. Tổng cục Thống kê (2008), Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu, http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=433&idmid=3.
 7. Trung tâm tư vấn và đào tạo KTTM (ICTC) – Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (1997), Thị trường Nhật bản, Nhà xuất bản Văn hoá thông tin, Hà Nội.
 8. Trung tâm Xúc tiến thươmg mại Hà Nội (2007), “Liên kết giữa các trung tâm xúc tiến thương mại địa phương và các tổ chức xúc tiến thương mại khác”, Tham luận tại Hội nghị công tác xúc tiến thương mại 2007, Hà Nội.

 

 

 

 

 1. Trung tâm Xúc tiến phát triển thương mại Hải Phòng (2007), “Triển khai mô hình trung tâm xúc tiến thương mại tại Hải Phòng”, Tham luận tại Hội nghị công tác xúc tiến thương mại 2007, Hà Nội.
 2. Uyên, “Khủng  hoảng  kinh  tế  toàn  cầu  và  những  hệ  quả  đáng  lo ngại”,Doanhnghiệp24G,,http://www.doanhnhan360.com/Desktop.aspx/Thi-truong-360/Thi-truong/Khung_hoang_kinh_te_toan_cau_va_he_qua_dang_lo_ngai/
 3. Lê Thị Anh Vân (2003), Đổi mới chính sách nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam trong quá trình hội nhập, Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.
 4. Đoàn Thị Hồng Vân (2004), Thâm nhập Thị trường châu Âu – Những điều cần biết, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nộ
 5. Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (2003), Chính sách phát triển kinh tế: Kinh nghiệm và bài học của trung Quốc (tập 1 và 2), Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nộ
 6. Viện Nghiên cứu Thương mại (2008), Thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (Giới thiệu kết quả Nghiên cứu của Viện), Hà Nội.
 7. Viện Nghiên cứu Thương mại (2008), Dự báo thị trường thế giới một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam đến năm 2015, Báo cáo tổng hợp – Đề tài cấp Bộ, Hà Nội.
 8. Lê Danh Vĩnh & Trịnh Minh Anh, “Những tác động của việc gia nhập WTO đến sự phát triển kinh tế – thương mại của đất nước ta trong thời gian qua”, Phân tích và dự báo kinh tế, (22), trang 15- 18.
 9. Vụ Châu Âu – Bộ Thương mại (2005), Ảnh hưởng của Liên minh châu Ấu mở rộng đến quan hệ kinh tế – thương mại với Việt Nam, Hà Nội.
 10. Vụ Châu Âu – Bộ Thương mại (2004), Quan hệ Kinh tế, thương mại Việt Nam – Liên minh châu Âu, Hà Nội.

 

 

 

 

 1. Vụ Châu Âu – Bộ Thương mại (2006), “Tiếp cận thị trường Liên minh châu Âu”, Tài liệu tham khảo tại Hội nghị Thương mại toàn quốc 2006, Hà Nội.
 2. Nguyễn Hữu Vui (2004), Giáo trình Triết học Mác – Lê Nin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 3. www.agrgov.vn/news/newsDetail.asp?targetID=2233, “Việt Nam đã có quan hệ thương mại với hơn 200 nước và vùng lãnh thổ”.
 4. www.vietnamtradefair.com/xttm/thuongvu3.htm,, “Thương   vụ   Việt Nam tại Nước ngoài”.
 5. http://www.vietnamtradefair.com/xttm/phongxtthtm, “Các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam”.

 

 

Tài liệu Tiếng Anh

 

 

 

 1. European Commission (2008), Vietnam trade with EU and EU trade with Vietnam and the World, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113463.p df.
 2. European Commission  (2008),  EU  trade  with  the  World  –  Trade Statistics, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122531.p df
 3. WTO (2007), Trade Policy Review: Thailand,

 

http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp291_e.htm

 

 1. WTO (2007), A Government Report: Germany,

Báo giá: 100.000 VNđ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Tài trợ của ngân hàng thương mại đối với phát triển ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng tại Công ty Điện tử Công nghiệp – CDC

dich-vu-viet-luan-van2

Luận án tiến sĩ kinh tế: Tài trợ của ngân hàng thương mại đối với phát triển ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng tại Công ty Điện tử Công nghiệp – CDC

Mục lục:

PHầN MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………………………………………………………… 1

CHÖÔNG I: VAI TROØ CUÛA TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG ÑOÁI VÔÙI SÖÏ PHAÙT TRIEÅN NGAØNH DU LÒCH

  1. Tổng quan về du lịch……………………………………………………………………………………………… 5
  2. Khái niệm cơ bản về du lịch, ngành du lịch……………………………………………………………… 5
  3. Tài nguyên du lịch………………………………………………………………………………………………… 6
  4. Khái niệm………………………………………………………………………………………………. 6
  5. Các loại tài nguyên du lịch……………………………………………………………………….. 7
  6. Các loại hình du lịch…………………………………………………………………………………………….. 9
  7. Căn cứ vào hình thức tổ chức chuyến đi……………………………………………………. 9
  8. Căn cứ theo phương thức tổ chức…………………………………………………………….. 9
  9. Căn cứ vào nhu cầu đi du lịch của du khách………………………………………………. 10
  10. Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ……………………………………………………………………. 11

1.1.3.5. Căn cứ vào phương tiện giao thông……………………………………………………… 11

   1. Những điều kiện để phát triển du lịch……………………………………………………………………… 12
   2. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành du lịch………………………………….. 15
    1. Nhân tố bên trong…………………………………………………………………………………… 15
    2. Yếu tố bên ngoài…………………………………………………………………………………….. 16
   3. Sự cần thiết phải phát triển du lịch…………………………………………………………………………. 18
  1. Ñieàu kieän vaø lôïi theá phaùt trieån du lòch Laâm Ñoàng………………………………………………………… 19
  2. Những điều kiện để phát triển du lịch Lâm Đồng…………………………………………………….. 19
  3. Những lợi thế để phát triển du lịch Lâm Đồng…………………………………………………………. 23
  4. Nguoàn taøi trôï cho phaùt trieån du lòch vaø vai troø cuûa tín duïng ngaân haøng ñoái vôùi söï phaùt trieån ngaønh du lòch  29
  5. Các nguồn tài trợ cho phát triển du lịch …………………………………………………………………. 29
  6. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển của ngành du lịch ……………………… 31
  7. Ngân hàng thương mại và các chức năng của NHTM …………………………………. 31
  8. Tín dụng và các hình thức cấp tín dụng cho ngành du lịch ………………………….. 36
  9. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển ngành du lịch ………………. 40
  10. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng đối với ngành du lịch ……………………………… 52
  1. Baøi hoïc kinh nghieäm thu huùt nguoàn voán vaø thu huùt du khaùch ôû moät soá quoác gia treân theá giôùi 53
  2. Bài học kinh nghiệm từ Trung Quốc ………………………………………………………………………. 53
  3. Bài học kinh nghiệm từ Thái Lan …………………………………………………………………………… 54
  4. Bài học kinh nghiệm từ Malaysia …………………………………………………………………………… 56
  5. Bài học kinh nghiệm từ Singapore …………………………………………………………………………. 58

Kết lun chương 1

CHÖÔNG  2:  THÖÏC  TRAÏNG  TÍN  DUÏNG  NGAÂN  HAØNG  ÑOÁI  VÔÙI  NGAØNH  DU LÒCH TÆNH LAÂM ÑOÀNG THÔØI GIAN QUA.

  1. Thực trạng hoạt động ngành du lịch trong thời gian qua ……………………………………….. 62
  2. Hệ thống tổ chức kinh doanh du lịch ……………………………………………………………………. 62
   1. Thực trạng về cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch ………………………………………………… 63
   2. Thực trạng nguồn nhân lực ngành du lịch ………………………………………………………………. 66
   3. Thực trạng về phát triển nguồn khách du lịch …………………………………………………………. 67
   4. Doanh thu và số ngày lưu trú của du khách ……………………………………………………………. 70
   5. Về hạ tầng kỹ thuật ……………………………………………………………………………………………… 71
   6. Quản lý Nhà nước về du lịch ………………………………………………………………………………… 74
   7. Khảo sát đánh giá của du khách về du lịch Lâm Đồng …………………………………………….. 75
   8. Những thành tựu đạt được của ngành du lịch Lâm Đồng …………………………………………. 76
   9. Những hạn chế và nguyên nhân của ngành du lịch Lâm Đồng ………………………………… 77
  1. Thực trạng tín dụng ngân hàng đối với ngành du lịch Lâm Đồng trong thời gian qua         79
  2. Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của các ngân hàng thương mại trên địa
  3. bàn tỉnh Lâm Đồng……………………………………………………………………………………………………….. 79
  4. Thực trạng về nguồn vốn huy động và nguồn vốn điều hoà từ trung ương………………….. 81
  5. Thực trạng về nguồn vốn huy động tại địa phương……………………………………… 81
  6. Thực trạng về nguồn vốn điều hoà từ trung ương……………………………………….. 85
  7. Thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua        87
  8. Thực trạng đầu tư tín dụng ngân hàng đối với ngành du lịch……………………………………… 90
  9. Thực trạng đầu tư tín dụng đối với ngành du lịch Lâm Đồng ………………………. 90
  10. Tỷ trọng dư nợ cho vay ngành du lịch trong tổng dư nợ……………………………… 93
  11. Cơ cấu dư nợ ngành du lịch so với tổng dư nợ cho vay ngành dịch vụ…………. 95
  12. Dư nợ cho vay ngành du lịch của một số ngân hàng thương mại trên địa bàn…. 96
  13. Những dự án đầu tư du lịch trọng điểm có sự tham gia tài trợ của các NHTM

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng……………………………………………………………………………………………. 100

    1. Một số khảo sát đối với khách hàng vay vốn đầu tư phát triển du lịch Lâm Đồng và hiệu quả kinh tế-xã hội đem lại từ đầu tư tín dụng…………………………………………………………………… 102
    2. Về cơ chế cho vay đối với ngành du lịch……………………………………………………. 106
   1. Đánh giá những mặt làm đƣợc, những hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong đầu
   2. Một số mặt làm được……………………………………………………………………………………………. 111
   3. Những hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong đầu tư tín dụng ngân hàng đối với ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng……………………………………………………………………………………………………….. 113
   4. Những hạn chế……………………………………………………………………………………….. 113
   5. Nguyên nhân của những hạn chế………………………………………………………………. 116
 • tƣ tín dụng ngân hàng đối với ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng………………………………………… 111

 

Kết luận cơng 2

CHÖÔNG 3: GIAÛI PHAÙP TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG ÑOÁI VÔÙI SÖÏ PHAÙT TRIEÅN NGAØNH DU LÒCH TÆNH LAÂM ÑOÀNG

3.1 Quan ñieåm phaùt trieån du lòch treân ñòa baøn tænh Laâm Ñoàng………………………. 123

  1. Nhu cầu vốn để đầu tƣ cho du lịch Lâm Đồng……………………………………………………….. 129
  2. Những giải pháp chủ yếu về tín dụng ngân hàng……………………………………………………. 131
  3. Một số mô hình tài trợ của các NHTM cho ngành du lịch…………………………………………. 131
  4. Tăng cường công tác huy động vốn, đặc biệt là nguồn vốn trung, dài hạn…………………… 135
  5. Phát hành trái phiếu trung dài hạn của ngân hàng; bảo lãnh phát hành trái phiếu cho các dự án du lịch…………………………………………………………………………………………………………… 135
  6. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn, kỳ hạn gửi tiền…………………………… 136
  7. ây dựng chính sách lãi suất linh hoạt, phù hợp……………………………………………. 138
  8. Mở rộng và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng……………………… 140
  9. Xây dựng trụ sở giao dịch khang trang, sạch đẹp; mở rộng huy động vốn ở ngoài địa bàn                    141
  10. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền…………………………………………………. 142
  11. Mở rộng đối tượng khách hàng vay, đa dạng hoá đối tượng cho vay và phương thức
  12. Đa dạng hoá đối tượng khách hàng vay…………………………………………………….. 143
  13. Mở rộng các đối tượng cho vay………………………………………………………………… 146
  14. Đa dạng hoá các phương thức cho vay……………………………………………………… 146
  15. cho vay………………………………………………………………………………………………………………………… 143
  16. Đơn giản hoá qui trình, thủ tục vay vốn theo hướng tinh giản, gọn nhẹ………………………. 148
  17. 3.3.5 Giải pháp về đảm bảo tiền vay………………………………………………………………………………… 150
   1. Giải pháp về cơ chế, kỹ thuật nghiệp vụ tín dụng…………………………………………………….. 154
   2. Chính sách tín dụng đối với ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng………………………………………… 158
    1. Chính sách lãi suất………………………………………………………………………………….. 158
    2. Chính sách ưu đãi về vốn, thời hạn cho vay……………………………………………….. 159
    3. Chính sách xử lý các món vay sau khi cho vay……………………………………………. 160
   3. Tăng cường tài trợ cho vay trung, dài hạn và mở rộng các hình thức cho thuê tài chính
   4. đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch………………………………………………………………… 160
   5. Mở rộng mạng lưới giao dịch, tiếp tục hiện đại hoá công nghệ ngân hàng và mở rộng
   6. phát hành thẻ quốc tế, cũng như mở rộng hệ thống chấp nhận thanh toán thẻ quốc tế…………… 162
   7. Nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp và có chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán
   8. bộ tín dụng…………………………………………………………………………………………………………………… 164
   9. Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh du
   10. lịch………………………………………………………………………………………………………………………………. 165
   11. Nâng cao vai trò, chất lượng tư vấn tài chính cho khách hàng và tăng cường kiểm tra kiểm soát            167
  1. Giaûi phaùp hoå trôï……………………………………………………………………………………………………. 168
  2. Đa dạng hóa nguồn vốn phục vụ cho phát triển du lịch Lâm Đồng…………………………….. 168
  3. Đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các loại hình và sản phẩm dịch vụ du lịch…………… 175
  4. Bảo tồn và phát triển các hoạt động văn hoá của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên,
  5. giữ gìn an ninh trật tự xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái………………………………………………. 181
  6. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch………………………… 183
  7. Qui hoạch tổng thể du lịch tỉnh Lâm Đồng……………………………………………………………… 187
  8. Liên kết phát triển du lịch……………………………………………………………………………………… 189
  9. Xây dựng thương hiệu du lịch Lâm Đồng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng cáo
  10. và mở rộng, phát triển thị trường…………………………………………………………………………………….. 192
  11. Bảo tồn và phát triển rừng…………………………………………………………………………………….. 195
  12. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch…………………………………………….. 196
  13. Tiếp tục hoàn thiện và đổi mới công tác quản lý Nhà nước về du lịch……………………….. 198
  14. Cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn……………… 200

3.5 Kieán nghò………………………………………………………………………………………………………………. 202

3.51. Đối với Chính phủ và các Bộ, Ngành và chính quyền địa phương………………………………. 202

   1. Thành lập qũi cho vay, hỗ trợ lãi suất; quĩ bảo lãnh tín dụng, qũi rủi ro tín dụng và bảo hiểm tín dụng 206

Một số kiến nghị khác   208

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Báo điện tử Vietnamnet, Báo Thanh niên, Báo Tuổi Trẻ, Báo Nhân Dân; Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, Tạp chí Tài chính Tiền tệ (2002-2010).
2. Bộ chính trị (2004), Thông báo kết luận số 148-TB/TW ngày 16 tháng 10 năm 2004 của Bộ chính trị về tình hình và giải pháp để phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên toàn diện bền vững.
3. Bộ chính trị (2002)- Nghị quyết 10/NQ/TW ngày 18/01/2002 của Bộ chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010.
4. Bộ tư pháp- Bộ tài nguyên môi trường (2005) Thông tư 05/2005/TTLT-BTP- BTNMT- Thông tư liên tịch hướng dẫn đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất .
5. Bùi Thị Hải Yến ( Chủ biên)(2009)- Tài Nguyên Du lịch, Nxb Giáo dục.
6. Bùi Thị Hải Yến (2007)- Qui hoạch du lịch, Nxb Giáo dục.
7. Chính phủ (2004), Chỉ thị số 45/2004/CT-TTg ngày 07/12/2004 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục phát triển vùng Tây Nguyên toàn diện, bền vững.
8. Chính phủ (2002), Nghị định 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 của Chính phủ về việc bổ sung một số điều của Nghị định 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 về đảm bảo tiền vay của các tổ chức tín dụng.
9. Chính phủ (2004) – Nghị định 181/2004/NĐ-CP- Nghị định về thi hành luật đất đai năm 2003.
10. Chính phủ (2006) – Nghị định 163/2006/NĐ-CP, Nghị định về giao dịch đảm bảo.
11. GS. Nguyễn Tấn Đắc (2005)- Văn hoá xã hội và con người Tây Nguyên, Nxb Khoa học Xã hội.

12. GS.TS. Nguyễn Văn Đính; PGS.TS. Trần Thị Minh Hoà (đồng chủ biên) (2008)- Kinh tế du lịch, Nxb Đại học kinh tế quốc dân.
13. Lê Anh Cường (2004)- Tạo dựng và quản trị thương hiệu, danh tiếng và lợi nhuận, Nxb Lao động – Xã hội .
14. Lê Văn Châu (1995) -Vốn nước ngoài và chiến lược phát triển kinh tế- Nxb Chính trị quốc gia.
15. Luật bảo vệ môi trường, Nxb Hồng Đức (2010).

16. Luật dân sự , Nxb Chính trị quốc gia (2006).
17. Luật các Tổ chức tín dụng (năm 1997, sửa đổi bổ sung năm 2004), Nxb Chính trị quốc gia (2006).
18. Luật du lịch (2005).
19. Luật doanh nghiệp, Nxb Giao thông vận tải (2010).
20. Luật đất đai 2003, sửa đổi bổ sung năm 2009, Nxb Sự thật (2010).
21. Luật gia. Đào Thanh Hải (2004)- Những qui định về đổi mới chính sách quản lý đất đai và nhà ở, Nxb Lao động .
22. Luật nhà ở 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh ( 2010).
23. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1997, sửa đổi bổ sung năm 2003, Nxb Chính trị quốc gia (2008).
24. MBA. Nguyễn Văn Dung (2009)- Chiến lược & Chiến thuật quảng bá Marketing du lịch, Nxb Giao thông vận tải.
25. MBA. Nguyễn Văn Dung (2009)- Xây dựng thương hiệu du lịch cho thành phố, Nxb Giao thông Vận tải.
26. Minh Anh, Thân Phương Hà, Quách Thu Huyền (2009) – 99 Danh Thắng Việt Nam, Nxb Văn Hoá Thông Tin.
27. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2003,2005), Quyết định số 203/QĐ- HĐQT, ngày 16 tháng 07 năm 2003 của Hội đồng quản trị “ V/v ban hành qui định cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam” và Quyết định số 285/QĐ-HĐQT “V/v sửa đổi, bổ sung quyết định số 203/QĐ- HĐQT”, ngày 17/12/2005.
28. Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lâm Đồng (2004-2010)- Báo cáo hoạt động ngân hàng; tổng hợp dư nợ cho vay của các NHTM trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
29. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2001,2005)- Quyết định số 1627/2001/QĐ- NHNN- Qui chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng và Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 3/2/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam “ V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của qui chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN.
30. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005)- Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN- Qui định về phân loại nợ và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng
của tổ chức tín dụng.
31. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2002)- Quyết định số 72/QĐ-HĐQT-TD, Qui chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
32. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Quyết định số 666/QĐ-HĐQT-TDHo, Quy chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
33. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (2006), Quyết định 228/QĐ-NHNT.HĐQT, ngày 02/10/2006 “ V/v ban hành qui định của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam về cho vay đối với khách hàng”.
34. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (2010), Quyết định số 221/QĐ/HĐQT-NHCT.35, ngày 26/02/2010 “ V/v ban hành qui chế cho vay đối với khách hàng là tổ chức” và Quyết định số 222/QĐ/HĐQT-NHCT.35, ngày 26/02/2010

“ V/v ban hành qui chế cho vay đối với khách hàng là cá nhân” của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam.
35. Niên giám thống kê tỉnh Lâm Đồng (2004-2009), Cục thống kê Lâm Đồng(2010).

36. Nguyễn Đình Hoè – Vũ Văn Hiếu (2004), Du lịch bền vững, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội.
37. Nguyễn Thị Hải Yến (2007)- Đệ Nhất Phương Đông Thắng Cảnh, Nxb Thế Giới .
38. Chính phủ(1993)-Nghị quyết 45CP của Chính phủ ngày 26 tháng 6 năm 1993 về đổi mới quản lý và phát triển ngành du lịch.
39. Tỉnh ủy Lâm Đồng (2006)-Nghị quyết 06/NQ-TU ngày 21 tháng 09 năm 2006 “ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đột phá, tăng tốc phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ giai đoạn 2006-1010.
40. Phạm Côn Sơn (2003)- Cẩm nang du lịch Đà Lạt- Lâm Đồng, Nxb Thanh Niên.
41. Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính (1990).
42. Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước (1990).
43. PGS. TS. Lê Văn Tề; TS. Lê Đình Viên (2008)- Tiền tệ và Ngân hàng, Nxb Lao động- Xã hội.
44. PGS. TS. Lê Văn Tề; TS. Hồ Diệu (Biên dịch và hiệu đính) (2004)- Ngân hàng Thương Mại, Nxb Thống kê.
45. PGS.TS. Lê Qúi Đức (2004)- Vai trò của văn hoá trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn, nông nghiệp vùng đồng bằng Sông Hồng, Nxb Văn hoá- Thông tin và Viện văn hoá.
46. PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn (Chủ biên) (2009) – Tiền tệ Ngân hàng, Nxb Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
47. PGS.TS. Ngô Hướng; Ths. Tô Kim Ngọc (2001)- Lý thuyết tiền tệ và ngân hàng, Nxb Thống kê.

48. PTS. Nguyễn Văn Đính và Vũ Đình Thụy (1995): Sự phát triển của các nước ASEAN và một số bài học kinh nghiệm- Tạp chí Thương mại ( 8/1995), trang 26.
49. PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh; TS. Nguyễn Đình Hoà (đồng chủ biên) (2008)- Marketing Du Lịch, Nxb Đại học kinh tế quốc dân.
50. PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh; PGS.TS. Phạm Hồng Chương (2009)- Quản trị du lịch lữ hành, Nxb Đại học kinh tế quốc dân (2009).
51. PGS.TS. Phan Thị Thu Hà (2007)- Ngân hàng Thương mại, Nxb Đại học kinh tế quốc dân.
52. Sở Thương mại Du lịch Lâm Đồng (2006), kế hoạch phát triển du lịch và thương mại Lâm Đồng (2006-2010).
53. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Báo cáo tổng kết hoạt động( 2004- 2010).
54. Tiến sỹ Hồ Diệu (chủ biên) (2000), Tín dụng ngân hàng- Nxb Thống kê.

55. Tổng cục du lịch Việt Nam (2005), Báo cáo tóm tắt thành tích 45 năm xây dựng và trưởng thành của ngành du lịch Việt Nam.
56. Tổng cục du lịch Việt Nam (2009)- Non nước Việt Nam .
57. Thủ tướng Chính phủ (2005), Quyết định số 195/2005/QĐ-TTg ngày 04/08/2005, phê duyệt đề án phương hướng giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch khu vực miền Trung-Tây nguyên.
58. Trần Văn Thông- Tổng quan du lịch, Nxb Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
59. Trần Vĩnh Bảo (2006)- Du lịch và Du học Hàn Quốc, Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.
60. Trần Vĩnh Bảo (2005)- Du lịch & Du học Singapore, Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh .
61. TS. Lê Thị Tuyết Hoa; PGS. TS. Nguyễn Thị Nhung (đồng chủ biên) (2007)- Tiền tệ Ngân hàng, Nxb Thống kê.

62. TS. Hồ Diệu (Chủ biên) (2000) – Tín dụng ngân hàng, Nxb Thống kê.

63. UBND Thành phố Đà Lạt(4/2000): Đà Lạt điểm hẹn năm 2000- Nxb Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh.
64. UBND tỉnh Lâm Đồng(1996), Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Lâm Đồng (1996-2010).
65. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XIII.
66. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, X, XI Đảng CSVN.
67. Vũ Thị Mạnh Quỳnh (2007)- Thái Lan đất nước của nụ cười, Nxb Thế giới .
68. Vũ Văn Thực (2010) “Vốn tín dụng ngân hàng cho phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng”- Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, số 48, trang 26.
69. Vũ Văn Thực (2010) “ Vốn cho phát triển du lịch Việt Nam”- Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, số 55, trang 21.
70. Vũ Văn Thực (2010) “ Huy động vốn của các NHTM để đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”- Tạp chí Đại học Công nghiệp, số 2, trang 61.

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

luan van luan an

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Luận văn tiến sĩ giáo dục:

Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIÁO DỤC
KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THPT QUA 9
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 9
1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài 9
1.1.2. Các nghiên cứu trong nước 11
1.2. Một số vấn đề lí luận cơ bản về giáo dục kĩ năng sống cho
học sinh THPT 16
1.2.1. Các khái niệm 16
1.2.2. Sự  cần  thiết  phải  giáo  dục  kĩ  năng  sống  cho  học  sinh
THPT và các thành tố cấu trúc của giáo dục KNS cho 23 học sinh THPT
1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến KNS của học sinh THPT và đặc điểm của  giáo dục KNS cho học sinh THPT ở các thành
phố lớn 31
1.3. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THPT thông qua hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp 37
1.3.1. Hoạt động giáo dục NGLL ở trường THPT  37
1.3.2. Giáo dục KNS cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục
NGLL ở trường THPT  42
1.4. Thực trạng giáo dục KNS cho học sinh THPT thông qua
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp  52
1.4.1. Thực trạng kỹ năng sống của học sinh trung học phổ thông  52
1.4.2. Kết quả khảo sát thực trạng KNS của học sinh THPT  54
1.4.3. Thực trạng giáo dục KNS cho học sinh THPT thông qua
hoạt động giáo dục NGLL  58
Kết luận chương 1  66
Chương 2: BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KNS CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ    LÊN LỚP 68
2.1. Các nguyên tắc chỉ đạo việc đề xuất biện pháp 68
2.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 68
2.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 69
2.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 70
2.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 71
2.2. Một số biện pháp giáo dục KNS cho học sinh THPT thông
qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 71
2.2.1. Tích hợp mục tiêu giáo dục KNS với mục tiêu của hoạt
động giáo dục NGLL 72
2.2.2. Thiết kế các chủ đề giáo dục KNS phù hợp với các nội dung,  hoạt động thực hiện chủ đề của hoạt động giáo dục
NGLL ở trường THPT 76
2.2.3. Sử dụng linh hoạt các loại hình hoạt động, các hình thức tổ
chức hoạt động 84
2.2.4. Các biện pháp hỗ trợ khác 91
Kết luận chương 2 104

Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM  105
3.1. Khảo nghiệm về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp  105
3.1.1. Khái quát về phương pháp khảo nghiệm  105
3.1.2. Kết quả khảo nghiệm  107
3.2. Thực nghiệm sư phạm  112
3.2.1. Những vấn đề chung về thực nghiệm  112
3.2.2. Kết quả thực nghiệm  120
Kết luận chương 3  132
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  134
Kết luận  134
Kiến nghị  135
CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN LUẬN ÁN  137
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  138
PHỤ  LỤC  146

Tài liệu tham khảo:
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
TIẾNG VIỆT
1. Lê Vân Anh (2003), “Kinh nghiệm quốc tế về định hướng phát triển giáo dục trung học”, Tạp chí Giáo dục, số 56/2003, Hà Nội.
2. Anne Débarede, Eveline Laurent (1999), Cuốn sách dành cho các bậc cha mẹ có con học trường trung học, NXB Giáo dục, Hà Nội.
3. Đặng Quốc Bảo (2003), “Quan điểm phát triển con người, đo chỉ số phát triển con người và những vấn đề đặt ra cho công tác giáo dục đào tạo trong những năm đầu của thế kỷ 21”, Tạp chí Giáo dục, số 70/2003, Hà Nội.
4. Nguyễn Ngọc Bảo, Bùi Văn Quân (2006), Hỏi đáp Giáo dục học, Tập 1, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.
5. Nguyễn Thanh Bình (2003), “Giáo dục kỹ năng sống cho người học”,
Tạp chí Thông tin KHGD, số 100/2003, Hà Nội.
6. Nguyễn Thanh Bình (2006), Giáo dục kĩ năng sống, Chuyên đề cao học,
ĐHSP Hà Nội.
7. Nguyễn Thanh Bình (2007), Giáo dục kỹ năng sống, Giáo trình dành cho sinh viên Cao đẳng sư phạm, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.
8. Nguyễn Thanh Bình (2008), Xây dựng và thực nghiệm một số chủ đề giáo dục kỹ năng sống cơ bản cho học sinh Trung học phổ thông, Đề tài KHCN cấp Bộ, Mã số B 2007-17-57, Hà Nội.
9. Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Kim Dung, Lưu Thu Thủy, Vũ Thị Sơn (2003), Những nghiên cứu và thực hiện chương trình giáo dục kĩ năng sống ở Việt Nam, Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục, Hà Nội.
10. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Tài liệu hoạt động giáo dục ngoài giời lên lớp 10, NXB Giáo dục, Hà Nội.
11. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Tài liệu hoạt động giáo dục ngoài giời lên lớp 11, NXB Giáo dục, Hà Nội.
12. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Tài liệu hoạt động giáo dục ngoài giời lên lớp 12, NXB Giáo dục, Hà Nội.
13. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2005), Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh THPT, NXB Giáo dục, Hà Nội.
14. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2001), Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001 – 2010, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
15. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Hỏi đáp về phân ban Trung học phổ thông,
NXB Giáo dục, Hà Nội.
16. Lê Minh Châu (2003), UNICEF Việt Nam và giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên, Báo cáo tại Hội thảo “Chất lượng giáo dục và kỹ năng sống” từ 23-25/10/2003, Hà Nội.
17. Nguyễn Đình Chỉnh (1980), Chuẩn bị cho sinh viên làm công tác giáo dục ở nhà trường phổ thông, NXB Giáo dục, Hà Nội.
18. Chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trường THPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2004.
19. Nguyễn Việt Cường (2000), “Giáo dục kỹ năng sống là việc làm quan trọng và cần thiết”, Tạp chí AIDS và Cộng đồng, số 4/2000.
20. Lê Kim Dung (2003), Chương trình thực nghiệm giáo dục sống khỏe mạnh và kỹ năng sống với sự hỗ trợ của UNICEF, Báo cáo tại Hội thảo “Chất lượng giáo dục và kỹ năng sống” từ 23-25/10/2003, Hà Nội.
21. Đào Xuân Dũng (2002), Giáo dục giới tính và sự phát triển của vị thành niên,
NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội.
22. Dương Tự Đam (1999), Gia đình trẻ và việc hình thành nhân cách thanh niên,
NXB Thanh Niên.
23. Dương Tự Đam (1999), Những phương pháp tiếp cận thanh niên hiện nay,
NXB Thanh Niên.
24. Vũ Cao Đàm (1999), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.
25. “Đào tạo hướng dẫn viên về kỹ năng sống cho trẻ em”, Báo Sài Gòn giải phóng, số 16/10/2001.
26. Nguyễn Lê Đắc (1997), Cơ sở tâm lý của công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp trên địa bàn dân cư, Luận án PTSKH, Hà Nội.
27. Dương Thị Thúy Giang (2005), “Giáo dục mội trường ngoài giờ lên lớp”,
Tạp chí Giáo dục, 126/2005, Hà Nội.
28. Phạm Minh Hạc (chủ biên) (2001), Phát triển toàn diện con người trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
29. Phạm Minh Hạc (chủ biên), Nghiêm Đình Vì, Trần Kiều (2002), Giáo dục thế giới đi vào thế kỷ XXI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
30. Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan (1998), Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, NXB Giáo dục, Hà Nội.
31. Vương Thanh Hương, Nguyễn Minh Đức (1995), Thực trạng phạm tội
của học sinh – sinh viên Việt Nam trong mấy năm gần đây và vấn đề giáo dục pháp luật trong nhà trường, Viện Nghiên cứu và Phát triển giáo dục, Hà Nội.
32. Nguyễn Thị Khiết (2000), Cẩm nang sinh hoạt cho học đường, NXB Giáo dục, Hà Nội.
33. Nguyễn Thị Khiết (2000), Sổ tay sinh hoạt dành cho học sinh THPT, THCS, NXB Giáo dục, Hà Nội.
34. Nguyễn Văn Ký (1996), Mô hình dạy học lấy học sinh làm trung tâm,
Trường Cán bộ quản lý giáo dục Trung ương.
35. Nguyễn Lân (2002), Công tác chủ nhiệm lớp, NXB Giáo dục, Hà Nội.
36. Nguyễn  Văn  Lê,  Nguyễn  Sinh  Huy  (2000),  Giáo  dục  học  đại  cương, NXB Giáo dục, Hà Nội.
37. Luật Giáo dục (2005), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
38. Trần Viết Lưu (2004), “Suy nghĩ về các giải pháp phát triển giáo dục phổ thông nước ta hiện nay”, Tạp chí Giáo Dục, 92/2004, Hà Nội.
39. Lý luận giáo dục học Việt Nam (2005), NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.
40. Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
41. Bùi Thị Mười (2005), Tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh THPT, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.
42. Phạm Đình Nghiệp (1999), Tìm hiệu một số thuật ngữ về công tác thanh niên,
NXB Thanh Niên.
43. Phạm Đình Nghiệp (2000), Giáo dục tư tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam trong tình hình mới, NXB Thanh Niên.
44. Phạm Văn Nhân (1999), Cẩm nang tổng hợp kĩ năng hoạt động thanh thiếu niên, NXB Giáo dục, Hà Nội.
45. Nghị quyết hội nghị BCH Trung ương 6 khóa IX, NXB Chính trị quốc gia,
Hà Nội, 2002.
46. Nền kinh tế tri thức nhận thức và hành động (tài liệu dịch của Viện Quản Lý Kinh Tế TW), NXB Thống Kê, Hà Nội 2000.
47. Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1988), Giáo dục học, Tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội.
48. Vũ Thị Nho (1999), Tâm lý học phát triển, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
49. Đào Thị Oanh (2008), Một số cơ sở tâm lý học của việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, Bài viết cho Đề tài KHCN cấp Bộ, Mã số B 2007-17-57, Hà Nội.
50. Nguyễn Thị Oanh (2005), Kĩ năng sống cho tuổi vị thành niên, NXB Trẻ.
51. Petropxki A. V. (1982), Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, (Đỗ Văn dịch) Tập I, II, NXB Giáo dục, Hà Nội.
52. Võ Quang Phúc (1991), Muốn trẻ hư thành công dân tốt, NXB Giáo dục, Hà Nội.
53. Nguyễn Dục Quang (1999), “Đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT”, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 12/1999, Hà Nội.
54. Nguyễn Dục Quang (2003), “Giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản qua hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THPT”, Tạp chí Giáo dục, 60/2003, Hà Nội.
55. Phạm Hồng Quang (2006), Môi trường giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội.
56. Nguyễn Dục Quang (chủ biên), Trần Quốc Thành, Lê Thanh Sử (2006), Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội.
57. Nguyễn Dục Quang (chủ biên), Ngô Quang Quế (2007), Giáo trình hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.
58. Nguyễn Dục Quang (chủ biên), Lê Thanh Sử (2008), Thiết kế bài giảng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 12, NXB Giáo dục, Hà Nội.
59. Lê Đức Quảng (1998), Phương pháp và tư liệu giảng dạy môn Giáo dục công dân, NXB Giáo dục, Hà Nội.
60. Bùi Văn Quân (2006), Giáo trình Phương pháp nghiên cứu giáo dục học, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.
61. Nguyễn Đức Thạc (2004), “Rèn luyện kỹ năng sống một hướng tiếp cận mới về chất lượng giáo dục đào tạo”, Tạp chí Giáo dục, số 81/2004, HN.
62. Hà Nhật Thăng (1998), Nội dung và giải pháp tổ chúc giáo dục cộng đồng nhằm ngăn chặn và hạn chế tệ nạn xã hội ở đô thị, Viện Khoa học Giáo dục, Hà Nội.
63. Hà Nhật Thăng (2005), Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội.
64. Hà Nhật Thăng, Lê Tiến Hùng (1995), Tổ chức hoạt động giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội.
65. Nguyễn Thị Thành (2005), Các biện pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh THPT, Luận án Tiến sĩ giáo dục học, ĐHSP Hà Nội.
66. Lưu Thị Thu Thuỷ (1996), Ý thức pháp luật của học sinh, sinh viên, thực trạng và nguyên nhân, Kỷ yếu Hội thảo.
67. Lưu Thu Thủy (2003), “Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho học sinh THPT qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên sư phạm – một vấn đề cấp thiết”, Tạp chí Giáo dục, số 71/2003, Hà Nội.
68. Kiều Thủy (2001), “Trẻ với trẻ và giáo dục kỹ năng sống ở Uganda”,
Tạp chí Giáo dục, số 08/2001, Hà Nội.
69. Nguyễn Văn Thiềm (2001), “Mấy biện pháp giáo dục học sinh ngoài giờ lên lớp theo địa bàn dân cư”, Tạp chí Giáo dục, số 46/2001, Hà Nội.
70. Trần Thời (1998), Kĩ năng thanh niên tình nguyện, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.
71. Nguyễn Thị Tính (2006), Lí luận dạy đại học – Phương pháp cùng tham gia,
Tài liệu giảng dạy đại học, ĐHSP – Đại học Thái Nguyên.
72. Nguyễn Thị Tính (2009), Tài liệu trợ giúp giáo viên tập sự tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Đề tài cấp Bộ, mã số B2008, Dự án Phát triển giáo viên Trung học phổ thông và Trung cấp chuyên nghiệp.
73. Thái Duy Tuyên (chủ biên) (1995), Nghiên cứu con người Việt Nam trong kinh tế thị trường: Các quan điểm và phương pháp tiếp cận, Đề tài KX.07.10, Hà Nội.
74. Từ điển Tiếng Việt, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 1996.
75. Liêm Trinh (2007), Dạy con kĩ năng sống, NXB Phụ nữ.
76. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003.
77. Trần Hồng Vân (2001), Tìm hiệu xã hội học về giới, NXB Phụ Nữ.
78. Phạm Viết Vượng (1999), Phương pháp nghiêm cứu khoa học giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội.
79. Bùi Việt (2006), Hành trang vào đời, NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh.
80. Huỳnh Khái Vinh (2001), Một số vấn đề về lối sống, đạo đức, chuẩn giá trị xã hội, NXB chính trị quốc gia, Hà Nội.
81. Xavier Roegiers (1996), Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển các năng lực ở nhà trường, NXB Giáo dục, Hà Nội.
82. Huỳnh Văn Sơn (2009), Bạn trẻ và kĩ năng sống, NXB Trẻ.
TIẾNG NƯỚC NGOÀI
83. Alden L. E., & Wallace S. T. (1995), “Social phobia and social appraisal in successful and unsuccessful social interactions”, Behaviour Research and Therapy, (33), pp. 497 – 506.
84. Allyn E. (1992), The Men of Thailand 1993 Guide to Gay Thailand, 4th
edn, Bua Luang Publishing Co., San Francisco, CA.
85. Alpert R., & Haber R. N. (1960), “Anxiety in academic achievement situations”,
Journal of abnormal and Social Psychology, (61), pp. 204 – 215.
86. Altman I., & Taylor D. A. (1965), “Interpersonal exchange in isolation”,
Sociometry, (28), pp. 411 – 426.
87. Altman I., & Taylor D. A. (1979), Social penetration: The development of Interpersonal Relationship, Holt, Rinehart and Winston, New york.
88. Argyle M. (1984), “Some new developments in social skills training”,
Bulleetin of the Psychological Society, (37), pp. 405 – 410.
89. Argyle M. (1991), Cooperation, The Basis of Sociability, Routledge, London.
90. Cecilia Moya, Life Skills Appoaches to Improving Youth s Sexual and Reproductive Health, www.Advocates for Youth.org.
91. Chu Shiu-Kee (2003), Understanding Life skills, Báo cáo tại Hội thảo “Chất lượng giáo dục và kĩ năng sống”, Hà Nội 23-25/10.2003.
92. Dakar Framework for Action (2000), World Education Forum, Senegan.
93. David Hussey (2001), Strategy and planing manager’s ideas, Wiley.
94. Glen Nimnicht, Marta Arango (1985), Educational Gamesm, Cinde, Bogotce.
95. Guidelines for a Life skills, Based Leaning Apoach to Develop Healthy Behavior related to and Pandemic Influenza.
96. Hodge B. L., William Panthory – ALLy and Bacon, Inc1998.
97. John  A.,  Pearee  Richard  B.  (2004),  Robinson-Strategic  namgement- formulation-implementation and control, Irwin.
98. Life skills The bridge to human capabilities, UNESCO education sector position paper. Draft 13 UNESCO 6/2003.
99. Unicef (2006), Children in conflict with law, Children Protection information sheet, May 2006.
100. Resemary Milne (1993), Marketing play, Victoria.
Báo giá: 100.000 VNđ
liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com