Vị trí Pháp chế KV3 1. Nêu khái niệm và đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật. 2. Các tổ chức tín dụng bảo đảm quyền ...