Vị trí Pháp chế KV3
1. Nêu khái niệm và đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật.
2. Các tổ chức tín dụng bảo đảm quyền lợi cho khách hành như thế nào?
3. Theo quy định của Luật doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp được quy định như thế nào. Người đại diện theo pháp luật được quy định trong văn bản pháp lý nào của doanh nghiệp.
4. Thế nào là tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Tiêu chí phân biệt tổ chức tín dụng phi ngân hàng và ngân hàng. Có những loại tổ chức tín dụng phi ngân hàng nào.
5. Phân tích nguyên tắc nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu theo luật thương mại. Thời điểm chuyển quyền sở hữu hàng hóa theo luật thương mại.

Đề agribank sáng 14/11/2015
Vị trí Kế toán ngân hàng (thi ở KV Đà Nẵng)
Đề có 4 câu (gồm 3 câu tự luận + 1 bài tập):
1) Về giao dịch 1 cửa
2) ngân hàng được trích tk thanh toán của khách hàng khi nào?
3) Nguyên tắc kế toán khi lập bảng cân đối kế toán
4) Bài tập về tính lãi tiền gửi

Đề agribank sáng 14/11/2015
Vị trí Tín dụng (thi ở KV Đà Nẵng)
C1: Hãy nêu hình thức đảm bảo TS. Hãy nêu nghĩa vụ của KH cầm cố TS làm đảm bảo cho món vay
C2: Nêu nội dung thẩm định tài sản đảm bảo
C3: Nêu biện pháp giám sát tín dụng. Mục đích.

Vị trí Tín dụng

Câu 1: Khi xem xét hồ sơ cho vay KHCN những yếu tố nào cần quan tâm nhất? Phân tích tình hình tài chính khách hàng có quan trọng không? (20 đ)
Câu 2: Khái niệm thế chấp tài sản bảo đảm. Quy trình thế chấp tài sản bảo đảm. Tài sản thế chấp được bảo hiểm? (20 đ)
Câu 3: Chọn đáp án đúng & giải thích (10 đ). Bảng lưu chuyển tiền tệ (Ngân quỹ) của doanh nghiệp phản ánh:
a. Doanh thu, lợi nhuận
b. Chi phí, lợi nhuận
c. Thu tiền, chi tiền
đ. Tài sản, nguồn vốn
Câu 4: Để xử lý tài sản bảo đảm đúng pháp định cần tuân thủ những nguyên tắc gì? (20 đ)
Câu 5: Chọn đáp án đúng (10 đ). Cho thuê tài chính là hình thức cấp tín dụng:
a. Không có TSBĐ
b. Có TSBĐ là TS hình thành từ vốn vay
c. Có TSBĐ là tài sản thế chấp
d. Có TSBĐ là tài sản cầm cố.
Câu 6: Một dự án đầu tư như sau: (20 đ)
a. Chi phí đầu tư năm đầu:
– Chi phí liên quan đất đai: 5 tỷ
– Mua máy móc thiết bị sản xuất: 15 tỷ
– Tuổi thọ máy móc là 5 năm
b. Nguồn vốn đầu tư: 70% nguồn VCSH, 30% vốn vay, lãi suất 12%/năm, số tiền trả nợ gốc 3 năm, mỗi năm 2 tỷ đồng.
c. Năng suất máy móc: 100. 000 sp/năm
d. – Công suất sản xuất: năm 1 là 70%, năm 2 là 80%, năm 3 là 90%, năm 4 là 100%.
– Giá bán: 200. 000 đ/sp
e. Chi phí sản xuất 50% doanh thu
f. Thuế TNDN là 28%
Hãy lập:
– Bảng kế hoạch khấu hao máy móc hàng năm theo đường thẳng.
– Kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay.
– Dự tính lãi, lỗ của dự án.

TTQT KV2 thế này. Bạn nào thi TTQT tham khảo nha.
Đề gồm 2 phần: Tự luận 60đ, Trắc nghiệm 40đ
câu 1 là Nêu khái niệm của Kế toán ngân hàng, nhiêm vụ của KTNH (15đ)
câu 2 là Những chi phí nào không được phép tính vào chi phí của đơn vị? (10đ)
câu 3: nêu khái niệm của tỷ giá hối đoái giao ngay, kỳ hạn và hoán đổi (15đ)
câu 4 là tình huống, đại ý là trong thời hạn L/C còn hiệu lực thì người thụ hưởng có được quyền thay thế chứng từ sai sót bằng chứng từ khác hay không. giải thích (10đ)
Câu 5 là bài tập về tỷ giá hối đoái (10đ), cho tỷ giá USD/SGD, USD/JPY, bảo đổi từ SGD sang JPY (10đ)

Vị trí GDV
1. Quyền và nghĩa vụ của chủ tài khoản thanh toán
2. Phương pháp hạch toán các tài khoản kế toán
3. Cách xác định nguyên giá tscđ hữu hình
4. 31-10 kh đến tất toán tk vay, hđ vay 5 tỷ, ngày giải ngân 15-3. Lãi vay 7.8% năm, ki han 9 thang, lãi qá hạn 150% lãi trog hạn, phí phạt trả trc han 0.2% số nợ trả trước hạn.Tính fai thu khách hàng

Vị trí Kế toán ngân hàng (KV3)
C1. Quyền lợi v nghĩa vụ của chủ tài khoản thanh toán (thông tư j đó đó…)
C2. Cách thức hạch toán các tài khoản kế toán ngân hàng (cũng thông tư j đó đó…)
C3. Cách xđ nguyên giá TSCĐ hữu hình.
C4. 31/10/2015 KH tới tất toán khoản vay 5 tỷ, ls cho vay 7.8%/năm, ls trả quá hạn 150% ls cho vay, phí trả nợ trc hạn 0.2% nợ trả trc hạn, thời hạn cho vay 9 tháng, giải ngân 15/3/2015. Tính tiền phải thu của KH.

Vị trí Kế toán ngân hàng (KV2)
Câu 1: giao dịch 1 cửa là gì? Quyền hạn,trách nhiệm của gdv của giao dịch 1 cửa? (30d)
Câu 2: nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán nhtm?(30d)
Câu 3: khi nào nh tự động ghi nợ tk thanh toán của khách hàng?(20d)
Câu 4: khách hàng X ngày 31/10/2015 đến tất toán sổ tiết kiệm 45tr kỳ hạn 3thang mở ngày 20/4/2015. Lãi suất kỳ hạn 3 tháng là 5,4%/năm, lãi suất ko kỳ hạn là 1,2%/năm. Tính số lãi ngân hàng phải trả cho khách hàng X. (20d)

[… tiếp tục cập nhật!]

 

Cập nhật đề agribank sáng 14/11/2015
Vị trí Kế toán ngân hàng
Đề có 4 câu (gồm 3 câu tự luận + 1 bài tập):

1) Về giao dịch 1 cửa
2) ngân hàng được trích tk thanh toán của khách hàng khi nào?
3) Nguyên tắc kế toán khi lập bảng cân đối kế toán

4) Bài tập về tính lãi tiền gửi

Cập nhật đề thi Agribank KV 3
Vị trí Pháp chế
Phần 1: Trắc nghiệm (5 câu)
Phần 2: Tự luận
1. Nêu khái niệm và đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật.
2. Các tổ chức tín dụng bảo đảm quyền lợi cho khách hành như thế nào?
3. Theo quy định của Luật doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp được quy định như thế nào. Người đại diện theo pháp luật được quy định trong văn bản pháp lý nào của doanh nghiệp.
4. Thế nào là tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Tiêu chí phân biệt tổ chức tín dụng phi ngân hàng và ngân hàng. Có những loại tổ chức tín dụng phi ngân hàng nào.
5. Phân tích nguyên tắc nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu theo luật thương mại. Thời điểm chuyển quyền sở hữu hàng hóa theo luật thương mại.

Các đề thi ngân hang khác: http://dethinganhang.com/