Archives for December, 2015

Bộ sưu tập tài liệu: Các loại từ điển tiếng Anh

Bộ sưu tập tài liệu: Các loại từ điển tiếng Anh Dictionary of Contemporary English 5th Edition Word by Word Picture Dictionary Oxford Advanced Learner’s Dictionary 9th Edition 2015 Primary I Dictionary 2- Home Edition Collins COBUILD Advanced Dictionary Interactive CD-ROM Longman Pronunciation Dictionary Cambridge Advanced Learner’s Dictionary The American…
Read more »

Business English bộ sưu tập

Danh sách: business grammar builder business vocabulary builder essential business grammar buidler with CD essential vocabulary builder Essential-Business-Grammar-and-Practice-Elementary-to-Pre-Intermediate Business English (Living Language ) Maria Isabel Castro Essential_Business_Vocabulary_Builder_Pre-Int Placido Bazo Think in English. Book B  1994   Báo giá: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

ĐỀ XUẤT KẾT NỐI VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 9029

Một phần nội dung: THANH BÌNH hướng tới các khách hàng sử dụng đơn lẻ và cả khách hàng là các doanh nghiệp có nhu cầu khai thác dịch vụ 9029. Các đối tượng sẽ sử dụng dịch vụ THANH BÌNH: Các đối tượng sử dụng ứng dụng công nghệ…
Read more »

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG EU

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG EU Mục lục: TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTMỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ VÀ HỘP Nội dung Số trang PHẦN…
Read more »

Tài trợ của ngân hàng thương mại đối với phát triển ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng tại Công ty Điện tử Công nghiệp – CDC

Luận án tiến sĩ kinh tế: Tài trợ của ngân hàng thương mại đối với phát triển ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng tại Công ty Điện tử Công nghiệp – CDC Mục lục: PHầN MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………………………………………………………… 1 CHÖÔNG I: VAI TROØ CUÛA TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG ÑOÁI VÔÙI SÖÏ…
Read more »