Archives for October, 2015

Mẫu báo cáo: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN Nhiệm vụ “QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC NHUỆ – ĐÁY”

Mẫu báo cáo: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN Nhiệm vụ “QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC NHUỆ – ĐÁY” MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU.. 2 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT. 3 MỞ ĐẦU.. 4 1.1. Đặt vấn đề. 4 1.2. Mục tiêu của nhiệm vụ. 5 1.3….
Read more »

Giáo trình huấn luyện kiến thức ANHK cho nhân viên làm việc ở cảng hàng không, sân bay

Giáo trình huấn luyện kiến thức ANHK – an ninh hàng không cho nhân viên làm việc ở cảng hàng không, sân bay Giáo trình: 60 Trang Báo giá: 100.000 VNđ liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Lời cam đoan. iii Lời cảm ơn. iv Danh mục các chữ viết tắt v Danh mục bảng. v Danh mục biểu đồ. vi Danh mục…
Read more »

12