dich-vu-viet-luan-van2

Luận án tiến sĩ kinh tế: Tài trợ của ngân hàng thương mại đối với phát triển ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng tại Công ty Điện tử Công nghiệp – CDC

Mục lục:

PHầN MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………………………………………………………… 1

CHÖÔNG I: VAI TROØ CUÛA TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG ÑOÁI VÔÙI SÖÏ PHAÙT TRIEÅN NGAØNH DU LÒCH

  1. Tổng quan về du lịch……………………………………………………………………………………………… 5
  2. Khái niệm cơ bản về du lịch, ngành du lịch……………………………………………………………… 5
  3. Tài nguyên du lịch………………………………………………………………………………………………… 6
  4. Khái niệm………………………………………………………………………………………………. 6
  5. Các loại tài nguyên du lịch……………………………………………………………………….. 7
  6. Các loại hình du lịch…………………………………………………………………………………………….. 9
  7. Căn cứ vào hình thức tổ chức chuyến đi……………………………………………………. 9
  8. Căn cứ theo phương thức tổ chức…………………………………………………………….. 9
  9. Căn cứ vào nhu cầu đi du lịch của du khách………………………………………………. 10
  10. Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ……………………………………………………………………. 11

1.1.3.5. Căn cứ vào phương tiện giao thông……………………………………………………… 11

   1. Những điều kiện để phát triển du lịch……………………………………………………………………… 12
   2. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành du lịch………………………………….. 15
    1. Nhân tố bên trong…………………………………………………………………………………… 15
    2. Yếu tố bên ngoài…………………………………………………………………………………….. 16
   3. Sự cần thiết phải phát triển du lịch…………………………………………………………………………. 18
  1. Ñieàu kieän vaø lôïi theá phaùt trieån du lòch Laâm Ñoàng………………………………………………………… 19
  2. Những điều kiện để phát triển du lịch Lâm Đồng…………………………………………………….. 19
  3. Những lợi thế để phát triển du lịch Lâm Đồng…………………………………………………………. 23
  4. Nguoàn taøi trôï cho phaùt trieån du lòch vaø vai troø cuûa tín duïng ngaân haøng ñoái vôùi söï phaùt trieån ngaønh du lòch  29
  5. Các nguồn tài trợ cho phát triển du lịch …………………………………………………………………. 29
  6. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển của ngành du lịch ……………………… 31
  7. Ngân hàng thương mại và các chức năng của NHTM …………………………………. 31
  8. Tín dụng và các hình thức cấp tín dụng cho ngành du lịch ………………………….. 36
  9. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển ngành du lịch ………………. 40
  10. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng đối với ngành du lịch ……………………………… 52
  1. Baøi hoïc kinh nghieäm thu huùt nguoàn voán vaø thu huùt du khaùch ôû moät soá quoác gia treân theá giôùi 53
  2. Bài học kinh nghiệm từ Trung Quốc ………………………………………………………………………. 53
  3. Bài học kinh nghiệm từ Thái Lan …………………………………………………………………………… 54
  4. Bài học kinh nghiệm từ Malaysia …………………………………………………………………………… 56
  5. Bài học kinh nghiệm từ Singapore …………………………………………………………………………. 58

Kết lun chương 1

CHÖÔNG  2:  THÖÏC  TRAÏNG  TÍN  DUÏNG  NGAÂN  HAØNG  ÑOÁI  VÔÙI  NGAØNH  DU LÒCH TÆNH LAÂM ÑOÀNG THÔØI GIAN QUA.

  1. Thực trạng hoạt động ngành du lịch trong thời gian qua ……………………………………….. 62
  2. Hệ thống tổ chức kinh doanh du lịch ……………………………………………………………………. 62
   1. Thực trạng về cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch ………………………………………………… 63
   2. Thực trạng nguồn nhân lực ngành du lịch ………………………………………………………………. 66
   3. Thực trạng về phát triển nguồn khách du lịch …………………………………………………………. 67
   4. Doanh thu và số ngày lưu trú của du khách ……………………………………………………………. 70
   5. Về hạ tầng kỹ thuật ……………………………………………………………………………………………… 71
   6. Quản lý Nhà nước về du lịch ………………………………………………………………………………… 74
   7. Khảo sát đánh giá của du khách về du lịch Lâm Đồng …………………………………………….. 75
   8. Những thành tựu đạt được của ngành du lịch Lâm Đồng …………………………………………. 76
   9. Những hạn chế và nguyên nhân của ngành du lịch Lâm Đồng ………………………………… 77
  1. Thực trạng tín dụng ngân hàng đối với ngành du lịch Lâm Đồng trong thời gian qua         79
  2. Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của các ngân hàng thương mại trên địa
  3. bàn tỉnh Lâm Đồng……………………………………………………………………………………………………….. 79
  4. Thực trạng về nguồn vốn huy động và nguồn vốn điều hoà từ trung ương………………….. 81
  5. Thực trạng về nguồn vốn huy động tại địa phương……………………………………… 81
  6. Thực trạng về nguồn vốn điều hoà từ trung ương……………………………………….. 85
  7. Thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua        87
  8. Thực trạng đầu tư tín dụng ngân hàng đối với ngành du lịch……………………………………… 90
  9. Thực trạng đầu tư tín dụng đối với ngành du lịch Lâm Đồng ………………………. 90
  10. Tỷ trọng dư nợ cho vay ngành du lịch trong tổng dư nợ……………………………… 93
  11. Cơ cấu dư nợ ngành du lịch so với tổng dư nợ cho vay ngành dịch vụ…………. 95
  12. Dư nợ cho vay ngành du lịch của một số ngân hàng thương mại trên địa bàn…. 96
  13. Những dự án đầu tư du lịch trọng điểm có sự tham gia tài trợ của các NHTM

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng……………………………………………………………………………………………. 100

    1. Một số khảo sát đối với khách hàng vay vốn đầu tư phát triển du lịch Lâm Đồng và hiệu quả kinh tế-xã hội đem lại từ đầu tư tín dụng…………………………………………………………………… 102
    2. Về cơ chế cho vay đối với ngành du lịch……………………………………………………. 106
   1. Đánh giá những mặt làm đƣợc, những hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong đầu
   2. Một số mặt làm được……………………………………………………………………………………………. 111
   3. Những hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong đầu tư tín dụng ngân hàng đối với ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng……………………………………………………………………………………………………….. 113
   4. Những hạn chế……………………………………………………………………………………….. 113
   5. Nguyên nhân của những hạn chế………………………………………………………………. 116
 • tƣ tín dụng ngân hàng đối với ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng………………………………………… 111

 

Kết luận cơng 2

CHÖÔNG 3: GIAÛI PHAÙP TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG ÑOÁI VÔÙI SÖÏ PHAÙT TRIEÅN NGAØNH DU LÒCH TÆNH LAÂM ÑOÀNG

3.1 Quan ñieåm phaùt trieån du lòch treân ñòa baøn tænh Laâm Ñoàng………………………. 123

  1. Nhu cầu vốn để đầu tƣ cho du lịch Lâm Đồng……………………………………………………….. 129
  2. Những giải pháp chủ yếu về tín dụng ngân hàng……………………………………………………. 131
  3. Một số mô hình tài trợ của các NHTM cho ngành du lịch…………………………………………. 131
  4. Tăng cường công tác huy động vốn, đặc biệt là nguồn vốn trung, dài hạn…………………… 135
  5. Phát hành trái phiếu trung dài hạn của ngân hàng; bảo lãnh phát hành trái phiếu cho các dự án du lịch…………………………………………………………………………………………………………… 135
  6. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn, kỳ hạn gửi tiền…………………………… 136
  7. ây dựng chính sách lãi suất linh hoạt, phù hợp……………………………………………. 138
  8. Mở rộng và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng……………………… 140
  9. Xây dựng trụ sở giao dịch khang trang, sạch đẹp; mở rộng huy động vốn ở ngoài địa bàn                    141
  10. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền…………………………………………………. 142
  11. Mở rộng đối tượng khách hàng vay, đa dạng hoá đối tượng cho vay và phương thức
  12. Đa dạng hoá đối tượng khách hàng vay…………………………………………………….. 143
  13. Mở rộng các đối tượng cho vay………………………………………………………………… 146
  14. Đa dạng hoá các phương thức cho vay……………………………………………………… 146
  15. cho vay………………………………………………………………………………………………………………………… 143
  16. Đơn giản hoá qui trình, thủ tục vay vốn theo hướng tinh giản, gọn nhẹ………………………. 148
  17. 3.3.5 Giải pháp về đảm bảo tiền vay………………………………………………………………………………… 150
   1. Giải pháp về cơ chế, kỹ thuật nghiệp vụ tín dụng…………………………………………………….. 154
   2. Chính sách tín dụng đối với ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng………………………………………… 158
    1. Chính sách lãi suất………………………………………………………………………………….. 158
    2. Chính sách ưu đãi về vốn, thời hạn cho vay……………………………………………….. 159
    3. Chính sách xử lý các món vay sau khi cho vay……………………………………………. 160
   3. Tăng cường tài trợ cho vay trung, dài hạn và mở rộng các hình thức cho thuê tài chính
   4. đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch………………………………………………………………… 160
   5. Mở rộng mạng lưới giao dịch, tiếp tục hiện đại hoá công nghệ ngân hàng và mở rộng
   6. phát hành thẻ quốc tế, cũng như mở rộng hệ thống chấp nhận thanh toán thẻ quốc tế…………… 162
   7. Nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp và có chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán
   8. bộ tín dụng…………………………………………………………………………………………………………………… 164
   9. Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh du
   10. lịch………………………………………………………………………………………………………………………………. 165
   11. Nâng cao vai trò, chất lượng tư vấn tài chính cho khách hàng và tăng cường kiểm tra kiểm soát            167
  1. Giaûi phaùp hoå trôï……………………………………………………………………………………………………. 168
  2. Đa dạng hóa nguồn vốn phục vụ cho phát triển du lịch Lâm Đồng…………………………….. 168
  3. Đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các loại hình và sản phẩm dịch vụ du lịch…………… 175
  4. Bảo tồn và phát triển các hoạt động văn hoá của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên,
  5. giữ gìn an ninh trật tự xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái………………………………………………. 181
  6. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch………………………… 183
  7. Qui hoạch tổng thể du lịch tỉnh Lâm Đồng……………………………………………………………… 187
  8. Liên kết phát triển du lịch……………………………………………………………………………………… 189
  9. Xây dựng thương hiệu du lịch Lâm Đồng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng cáo
  10. và mở rộng, phát triển thị trường…………………………………………………………………………………….. 192
  11. Bảo tồn và phát triển rừng…………………………………………………………………………………….. 195
  12. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch…………………………………………….. 196
  13. Tiếp tục hoàn thiện và đổi mới công tác quản lý Nhà nước về du lịch……………………….. 198
  14. Cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn……………… 200

3.5 Kieán nghò………………………………………………………………………………………………………………. 202

3.51. Đối với Chính phủ và các Bộ, Ngành và chính quyền địa phương………………………………. 202

   1. Thành lập qũi cho vay, hỗ trợ lãi suất; quĩ bảo lãnh tín dụng, qũi rủi ro tín dụng và bảo hiểm tín dụng 206

Một số kiến nghị khác   208

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Báo điện tử Vietnamnet, Báo Thanh niên, Báo Tuổi Trẻ, Báo Nhân Dân; Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, Tạp chí Tài chính Tiền tệ (2002-2010).
2. Bộ chính trị (2004), Thông báo kết luận số 148-TB/TW ngày 16 tháng 10 năm 2004 của Bộ chính trị về tình hình và giải pháp để phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên toàn diện bền vững.
3. Bộ chính trị (2002)- Nghị quyết 10/NQ/TW ngày 18/01/2002 của Bộ chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010.
4. Bộ tư pháp- Bộ tài nguyên môi trường (2005) Thông tư 05/2005/TTLT-BTP- BTNMT- Thông tư liên tịch hướng dẫn đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất .
5. Bùi Thị Hải Yến ( Chủ biên)(2009)- Tài Nguyên Du lịch, Nxb Giáo dục.
6. Bùi Thị Hải Yến (2007)- Qui hoạch du lịch, Nxb Giáo dục.
7. Chính phủ (2004), Chỉ thị số 45/2004/CT-TTg ngày 07/12/2004 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục phát triển vùng Tây Nguyên toàn diện, bền vững.
8. Chính phủ (2002), Nghị định 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 của Chính phủ về việc bổ sung một số điều của Nghị định 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 về đảm bảo tiền vay của các tổ chức tín dụng.
9. Chính phủ (2004) – Nghị định 181/2004/NĐ-CP- Nghị định về thi hành luật đất đai năm 2003.
10. Chính phủ (2006) – Nghị định 163/2006/NĐ-CP, Nghị định về giao dịch đảm bảo.
11. GS. Nguyễn Tấn Đắc (2005)- Văn hoá xã hội và con người Tây Nguyên, Nxb Khoa học Xã hội.

12. GS.TS. Nguyễn Văn Đính; PGS.TS. Trần Thị Minh Hoà (đồng chủ biên) (2008)- Kinh tế du lịch, Nxb Đại học kinh tế quốc dân.
13. Lê Anh Cường (2004)- Tạo dựng và quản trị thương hiệu, danh tiếng và lợi nhuận, Nxb Lao động – Xã hội .
14. Lê Văn Châu (1995) -Vốn nước ngoài và chiến lược phát triển kinh tế- Nxb Chính trị quốc gia.
15. Luật bảo vệ môi trường, Nxb Hồng Đức (2010).

16. Luật dân sự , Nxb Chính trị quốc gia (2006).
17. Luật các Tổ chức tín dụng (năm 1997, sửa đổi bổ sung năm 2004), Nxb Chính trị quốc gia (2006).
18. Luật du lịch (2005).
19. Luật doanh nghiệp, Nxb Giao thông vận tải (2010).
20. Luật đất đai 2003, sửa đổi bổ sung năm 2009, Nxb Sự thật (2010).
21. Luật gia. Đào Thanh Hải (2004)- Những qui định về đổi mới chính sách quản lý đất đai và nhà ở, Nxb Lao động .
22. Luật nhà ở 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh ( 2010).
23. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1997, sửa đổi bổ sung năm 2003, Nxb Chính trị quốc gia (2008).
24. MBA. Nguyễn Văn Dung (2009)- Chiến lược & Chiến thuật quảng bá Marketing du lịch, Nxb Giao thông vận tải.
25. MBA. Nguyễn Văn Dung (2009)- Xây dựng thương hiệu du lịch cho thành phố, Nxb Giao thông Vận tải.
26. Minh Anh, Thân Phương Hà, Quách Thu Huyền (2009) – 99 Danh Thắng Việt Nam, Nxb Văn Hoá Thông Tin.
27. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2003,2005), Quyết định số 203/QĐ- HĐQT, ngày 16 tháng 07 năm 2003 của Hội đồng quản trị “ V/v ban hành qui định cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam” và Quyết định số 285/QĐ-HĐQT “V/v sửa đổi, bổ sung quyết định số 203/QĐ- HĐQT”, ngày 17/12/2005.
28. Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lâm Đồng (2004-2010)- Báo cáo hoạt động ngân hàng; tổng hợp dư nợ cho vay của các NHTM trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
29. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2001,2005)- Quyết định số 1627/2001/QĐ- NHNN- Qui chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng và Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 3/2/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam “ V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của qui chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN.
30. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005)- Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN- Qui định về phân loại nợ và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng
của tổ chức tín dụng.
31. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2002)- Quyết định số 72/QĐ-HĐQT-TD, Qui chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
32. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Quyết định số 666/QĐ-HĐQT-TDHo, Quy chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
33. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (2006), Quyết định 228/QĐ-NHNT.HĐQT, ngày 02/10/2006 “ V/v ban hành qui định của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam về cho vay đối với khách hàng”.
34. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (2010), Quyết định số 221/QĐ/HĐQT-NHCT.35, ngày 26/02/2010 “ V/v ban hành qui chế cho vay đối với khách hàng là tổ chức” và Quyết định số 222/QĐ/HĐQT-NHCT.35, ngày 26/02/2010

“ V/v ban hành qui chế cho vay đối với khách hàng là cá nhân” của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam.
35. Niên giám thống kê tỉnh Lâm Đồng (2004-2009), Cục thống kê Lâm Đồng(2010).

36. Nguyễn Đình Hoè – Vũ Văn Hiếu (2004), Du lịch bền vững, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội.
37. Nguyễn Thị Hải Yến (2007)- Đệ Nhất Phương Đông Thắng Cảnh, Nxb Thế Giới .
38. Chính phủ(1993)-Nghị quyết 45CP của Chính phủ ngày 26 tháng 6 năm 1993 về đổi mới quản lý và phát triển ngành du lịch.
39. Tỉnh ủy Lâm Đồng (2006)-Nghị quyết 06/NQ-TU ngày 21 tháng 09 năm 2006 “ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đột phá, tăng tốc phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ giai đoạn 2006-1010.
40. Phạm Côn Sơn (2003)- Cẩm nang du lịch Đà Lạt- Lâm Đồng, Nxb Thanh Niên.
41. Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính (1990).
42. Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước (1990).
43. PGS. TS. Lê Văn Tề; TS. Lê Đình Viên (2008)- Tiền tệ và Ngân hàng, Nxb Lao động- Xã hội.
44. PGS. TS. Lê Văn Tề; TS. Hồ Diệu (Biên dịch và hiệu đính) (2004)- Ngân hàng Thương Mại, Nxb Thống kê.
45. PGS.TS. Lê Qúi Đức (2004)- Vai trò của văn hoá trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn, nông nghiệp vùng đồng bằng Sông Hồng, Nxb Văn hoá- Thông tin và Viện văn hoá.
46. PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn (Chủ biên) (2009) – Tiền tệ Ngân hàng, Nxb Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
47. PGS.TS. Ngô Hướng; Ths. Tô Kim Ngọc (2001)- Lý thuyết tiền tệ và ngân hàng, Nxb Thống kê.

48. PTS. Nguyễn Văn Đính và Vũ Đình Thụy (1995): Sự phát triển của các nước ASEAN và một số bài học kinh nghiệm- Tạp chí Thương mại ( 8/1995), trang 26.
49. PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh; TS. Nguyễn Đình Hoà (đồng chủ biên) (2008)- Marketing Du Lịch, Nxb Đại học kinh tế quốc dân.
50. PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh; PGS.TS. Phạm Hồng Chương (2009)- Quản trị du lịch lữ hành, Nxb Đại học kinh tế quốc dân (2009).
51. PGS.TS. Phan Thị Thu Hà (2007)- Ngân hàng Thương mại, Nxb Đại học kinh tế quốc dân.
52. Sở Thương mại Du lịch Lâm Đồng (2006), kế hoạch phát triển du lịch và thương mại Lâm Đồng (2006-2010).
53. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Báo cáo tổng kết hoạt động( 2004- 2010).
54. Tiến sỹ Hồ Diệu (chủ biên) (2000), Tín dụng ngân hàng- Nxb Thống kê.

55. Tổng cục du lịch Việt Nam (2005), Báo cáo tóm tắt thành tích 45 năm xây dựng và trưởng thành của ngành du lịch Việt Nam.
56. Tổng cục du lịch Việt Nam (2009)- Non nước Việt Nam .
57. Thủ tướng Chính phủ (2005), Quyết định số 195/2005/QĐ-TTg ngày 04/08/2005, phê duyệt đề án phương hướng giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch khu vực miền Trung-Tây nguyên.
58. Trần Văn Thông- Tổng quan du lịch, Nxb Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
59. Trần Vĩnh Bảo (2006)- Du lịch và Du học Hàn Quốc, Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.
60. Trần Vĩnh Bảo (2005)- Du lịch & Du học Singapore, Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh .
61. TS. Lê Thị Tuyết Hoa; PGS. TS. Nguyễn Thị Nhung (đồng chủ biên) (2007)- Tiền tệ Ngân hàng, Nxb Thống kê.

62. TS. Hồ Diệu (Chủ biên) (2000) – Tín dụng ngân hàng, Nxb Thống kê.

63. UBND Thành phố Đà Lạt(4/2000): Đà Lạt điểm hẹn năm 2000- Nxb Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh.
64. UBND tỉnh Lâm Đồng(1996), Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Lâm Đồng (1996-2010).
65. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XIII.
66. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, X, XI Đảng CSVN.
67. Vũ Thị Mạnh Quỳnh (2007)- Thái Lan đất nước của nụ cười, Nxb Thế giới .
68. Vũ Văn Thực (2010) “Vốn tín dụng ngân hàng cho phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng”- Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, số 48, trang 26.
69. Vũ Văn Thực (2010) “ Vốn cho phát triển du lịch Việt Nam”- Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, số 55, trang 21.
70. Vũ Văn Thực (2010) “ Huy động vốn của các NHTM để đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”- Tạp chí Đại học Công nghiệp, số 2, trang 61.

Comments

comments