image-995
Giáo trình địa lý du lịch, Trần Đức Thanh, Trần Thị Mai Hoa