Tag archives for mau van ban

ĐƠN XIN GIA HẠN THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ

image-244
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc   ĐƠN XIN GIA HẠN THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ Kính gửi :           Họ và tên học viên :                                      SHHV: Chuyên ngành :                 Lớp: Khóa :                       Cơ quan công tác : Đã nhận đề tài : Mã đề tài : Người hướng dẫn : Theo QĐ số Thời hạn cuối cùng ...

Mẫu báo cáo: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN Nhiệm vụ “QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC NHUỆ – ĐÁY”

image-83
Mẫu báo cáo: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN Nhiệm vụ “QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC NHUỆ - ĐÁY” MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU.. 2 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT. 3 MỞ ĐẦU.. 4 1.1. Đặt vấn đề. 4 1.2. Mục tiêu của nhiệm vụ. 5 1.3. Đối tượng ...