image-226
  HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA THEO PHƯƠNG THỨC CROSS-DOCKING Mẫu hợp đồng song ngữ Anh - Việt. Hợp đồng dài 17 Trang.   sample Nay, do vậy, Các Bên thống nhất ký kết Hợp Đồng này theo các điều khoản và điều kiện sau: Now, therefore, it is mutually ...