Tag archives for co tuong

Sách cờ tướng (2)

Tên sách Khái niệm về chiến thuật trung cục Khái niệm về chiến thuật khai cục Trực pháo kình xa, kim môn đại cuộc Những cạm bẫy trong khai cuộc Cẩm nang cờ tướng khai cuộc hiện đại Phép phòng thủ, tinh hoa chiến thuật tượng kỳ Trung pháo đối quy bỗi ...

Sách cờ tướng

cờ tướng nhập môn trận thức kinh điển kỳ đạo: nghệ thuật cờ tướng tôn tử binh pháp trong cờ tướng cờ tướng: chiến lược phản công nhanh cờ tướng: tàn chiến cuộc cờ tướng: tấn công thần tốc bí quyết giải vây trong cờ tướng thế và các loại hình tranh thế kỹ ...

Luật cờ tướng

image-29
Tóm tắt: ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1409/2004/QĐ-UBTDTT/TT1 Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH LUẬT CỜ TƯỚNG BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM ỦY BAN TTDTT Căn cứ Nghị ...