Tag archives for bao cao

Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

image-237
MỞ ĐẦU.. 3 Phần thứ nhất 6 BỐI CẢNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN.. 6 THỰC TRẠNG NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA VIỆT NAM... 6 Nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 6 Nhân lực quản lý KH&CN.. 10 THỰC TRẠNG, NHU ...

Mẫu báo cáo: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN Nhiệm vụ “QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC NHUỆ – ĐÁY”

image-83
Mẫu báo cáo: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN Nhiệm vụ “QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC NHUỆ - ĐÁY” MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU.. 2 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT. 3 MỞ ĐẦU.. 4 1.1. Đặt vấn đề. 4 1.2. Mục tiêu của nhiệm vụ. 5 1.3. Đối tượng ...