Luận văn tốt nghiệp

image-38
Tìm kiếm luận văn tốt nghiệp tại tracuutailieu.com Danh sách tra cứu luận văn: Link 1: Link 2: Tracuudulieu sẽ post lên một phần dữ liệu về luận văn tốt nghiệp ! Với một luận văn cụ thể, mời các bạn đặt hang trước với chúng tôi qua email: ...

Luật cờ tướng

image-29
Tóm tắt: ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1409/2004/QĐ-UBTDTT/TT1 Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH LUẬT CỜ TƯỚNG BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM ỦY BAN TTDTT Căn cứ Nghị ...