Mẫu báo cáo: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN Nhiệm vụ “QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC NHUỆ – ĐÁY”

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU.. 2

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT. 3

  1. MỞ ĐẦU.. 4

1.1. Đặt vấn đề. 4

1.2. Mục tiêu của nhiệm vụ. 5

1.3. Đối tượng và phạm vi của nhiệm vụ. 6

1.4. Các sản phẩm chính của nhiệm vụ. 8

  1. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN.. 8

2.1. Phương pháp quan trắc hiện trường. 8

2.2. Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm.. 10

2.3. Thực hiện đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng (QA/QC) 11

2.4. Tổng hợp, đánh giá, xử lý và lưu trữ số liệu quan trắc môi trường. 11

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ.. 11

  1. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 14

4.1. Kết luận. 15

4.2. Kiến nghị 15

  1. BÁO CÁO VỀ KINH PHÍ THỰC HIỆN.. 17

Báo giá: 50.000 VNđ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Tài lieu tương tự:

BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRỜNG NuỚC LuU VỰC SÔNG VU GIA – THU BỒN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN Nhiệm vụ “QUAN TRẮC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRuỜNG CỦA CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN TẠI KHU VỰC TÂY NGUYÊN”

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN Nhiệm vụ “QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG MÔ NĂM 2014

Comments

comments