LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Lời cam đoan. iii

Lời cảm ơn. iv

Danh mục các chữ viết tắt v

Danh mục bảng. v

Danh mục biểu đồ. vi

Danh mục hình. vi

MỞ ĐẦU.. 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ.. 8

1.1. Cơ cấu ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 8

1.2. Những nhân tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 14

1.3. Những tiêu chí cơ bản phản ánh sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 16

1.4. Các mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 19

1.5. Đường lối của Đảng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời kỳ đổi mới 20

  1. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của địa phương khác rút ra bài học kinh nghiệm cho quận Long Biên. 25

2.1. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của huyện Gia Lâm.. 25

2.2. Bài học kinh nghiệm cho quận Long Biên. 26

Chương 2: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ QUẬN LONG BIÊN GIAI ĐOẠN 2009 – 2013. 28

2.1. Giới thiệu về quận Long Biên. 28

2.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Quận (2009 – 2013). 37

2.3. Đánh giá chung về sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của quận Long Biên. 53

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ QUẬN LONG BIÊN.. 65

3.1. Quan điểm của quận Long Biên về phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 65

3.2. Định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Quận  đến năm 2020. 66

3.3. Mục tiêu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế quận Long Biên. 71

3.4. Các giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế quận Long Biên đến năm 2020. 75

3.4.1. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài, phát huy các nguồn lực trong Quận để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng dịch vụ – công nghiệp – nông nghiệp. 75

3.4.2. Phân công lại lao động kết hợp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của từng ngành kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 78

3.4.3. Giải pháp về phát triển kinh tế nhiều thành phần. 80

3.4.4 Thu hút vốn, đầu tư vốn cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 81

3.4.5. Ưu tiên phát triển mạnh kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế  83

3.4.6. Giải pháp về thị trường và tiêu thụ sản phẩm.. 85

3.4.7 Giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ. 86

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 90

  1. Kết luận. 90
  2. Khuyến nghị 94

Tài liệu tham khảo. 96

 

Tài lieu 100 trang. Giá 100.000 VNđ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Comments

comments