HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA THEO PHƯƠNG THỨC CROSS-DOCKING

Mẫu hợp đồng song ngữ Anh – Việt. Hợp đồng dài 17 Trang.

 

sample

Nay, do vậy, Các Bên thống nhất ký kết Hợp Đồng này theo các điều khoản và điều kiện sau:

Now, therefore, it is mutually agreed by the Parties to enter into this Contract in accordance with the following terms and conditions:

 

ĐIỀU 1.                       ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

ARTICLE 1.              DEFINITIONS AND INTERPRETATION

 

 • Chiết Khấu” có nghĩa như được quy định tại Điều 4.3 của Hợp Đồng này.              Purchase Request” shall mean a written request sent by CDV to the Supplier in the form of a letter, an email and/or fax at the address/email/fax number specified in Article 9 of this Contract which details the quantity of Goods, specific date of delivery and place of delivery. The Supplier’s agreement to deliver goods according to a Purchase Request shall be interpreted as its agreement with the terms and conditions of the Purchase Request.

 

  1.  
  2. 1.2       “Yêu Cầu Mua Hàng” là yêu cầu bằng văn bản được CDV gửi cho Nhà Cung Cấp dưới hình thức thư, thư điện tử và/hoặc fax tới địa chỉ/địa chỉ thư điện tử/số fax nêu tại Điều 9 của Hợp Đồng này trong đó nêu rõ khối lượng Hàng Hoá, ngày giao hàng và địa điểm giao hàng cụ thể. Việc Nhà Cung Cấp đồng ý giao hàng theo Yêu Cầu Mua Hàng sẽ được hiểu là Nhà Cung Cấp đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Yêu Cầu Mua Hàng.
  3. Discount shall have the meaning as defined in Article 4.3 of this Contract.
 • Giá Mua” là giá bán Hàng Hoá, bao gồm cả thuế GTGT, được Nhà Cung Cấp áp dụng đối với CDV như được Các Bên Thoả Thuận theo Điều 3.1.1(ii) và Điều 4.1 của Hợp Đồng này.              Goodsshall mean the goods to be sold by the Supplier to CDV which are introduced for sale by CDV on the Website.1.5       “Ngày Làm Việc” là ngày Ngân hàng nhà nước Việt Nam mở cửa giao dịch ngoại trừ các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhận hoặc ngày nghỉ lễ. Website” shall mean the website of CDV, which is used for promotion, introduction and sale of the Goods.ĐIỀU 2.                       MỤC ĐÍCH CỦA HỢP ĐỒNG  This Contract sets out the terms and conditions pursuant to which the Supplier shall sell Goods to CDV under the cross-docking mode (the “Cross-Docking Mode”) as below:

 

  1. Hợp Đồng này quy định các điều khoản và điều kiện theo đó Nhà Cung Cấp sẽ bán Hàng Hoá cho CDV theo phương thức cross-docking (“Phương Thức Cross-Docking”) như sau:
  2. ARTICLE 2.              PURPOSE OF THE CONTRACT
  3. 1.6       “Website” là trang mạng của CDV, được dùng để quảng cáo, giới thiệu và bán Hàng Hoá.
  4.              Working Day shall mean a date on which the State Bank of Vietnam is open for business except Saturdays, Sundays or public holidays.
  5.  
  6. 1.4       “Hàng Hoá” là hàng hoá sẽ được Nhà Cung Cấp bán cho CDV và được CDV giới thiệu để bán trên Website.
  7. Purchase Price shall mean the selling price of the Goods, VAT included, applied by the Supplier to CDV as so agreed by the Parties in accordance with Article 3.1.1(ii) and Article 4.1 of this Contract.
 1. CDV sẽ giới thiệu và bán Hàng Hoá Được Lựa Chọn như quy định tại Điều 3.1.1(ii) của Hợp Đồng này trên Website;
 2. CDV will introduce and sell the Shortlisted Goods as defined in Article 3.1.1 (ii) hereof on the Website;

 

Báo giá: 100.000 VNđ / mẫu

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Comments

comments