de an

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG EU

Mục lục:

TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTMỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ VÀ HỘP
Nội dung Số trang
PHẦN MỞ ĐẦU 1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC VỀ 10
HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN XUẤT KHẨU CỦA CHÍNH PHỦ
1.1. Một số vấn đề lý luận chung về hoạt động xúc tiến xuất 10
khẩu của Chính phủ
1.2. Vai trò của hoạt động xúc tiến xuất khẩu của Chính phủ 30
1.3. Hoạt động xúc tiến xuất khẩu của Chính phủ một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA SANG THỊ TRƯỜNG EU CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM
2.1. Đặc điểm thị trường EU và tình hình xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang EU
2.2. Hệ thống các tổ chức xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam hiện nay
2.3. Thực trạng hoạt động xúc tiến xuất khẩu hàng hoá sang thị trường EU của Chính phủ Việt Nam từ năm 2000 đến nay
2.4. Đánh giá khái quát về hoạt động xúc tiến xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU của Chính phủ Việt Nam
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA SANG THỊ TRƯỜNG EU CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM3.1. Định hướng phát triển xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam 124

3.2. Quan điểm và định hướng đối với hoạt động xúc tiến xuất khẩu…

136

3.3. Bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế ảnh hưởng đến hoạt động xúc tiến xuất khẩu của Chính phủ Việt Nam
3.4. Một số giải pháp hoàn thiện và tăng cường hoạt động xúc tiến xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU của Chính phủ Việt Nam

145
154

KẾT LUẬN  170
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ  172
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  173
PHỤ LỤC

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

 

Tài liệu tiếng Việt

 

 1. Mai Hoài Anh (2005), “Chiến lược châu Á mới của EU và triển vọng quan hệ Việt Nam EU những năm đầu thế kỷ XXI”, Nghiên cứu châu Âu, (1), trang 16 – 18.
 2. Lê Việt Anh (2006), “Vai trò của các tổ chức xúc tiến thương mại trong việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Mỹ”, Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, (15), trang 26 – 29.
 3. Nguyễn Kim Bảo (2004), Điều chỉnh một số chính sách ở Trung Quốc (1992 – 2010), Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nộ
 4. Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thường Lạng (2002), Giáo trình Kinh tế quốc tế,

 

Đại học Kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản Lao động xã hội, Hà Nội.

 

 1. Nguyễn Thanh Bình (2005), Thị trường EU: Các quy định pháp lý liên quan đến chính sách sản phẩm trong marketing xuất khẩu, Nhà xuất bản Lao động xã hội, Hà Nội.
 2. Bộ Thương mại (2001), Chiến lược phát triển xuất khẩu thời kỳ 2001 – 2010.
  1. Bộ Thương mại (2004), Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cơ bản về hội nhập

 

kinh tế quốc tế, Hà Nội.

 

 1. Bộ Công Thương (2008), “Quy chế làm việc gữa Cục xúc tiến thương mại và thương vụ Việt Nam tại nước ngoài (Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-BCT ngày 17 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)”,

http://www.mot.gov.vn/mot/tag.idempotent.render.userLayoutRootNode.target.n162.uP

 

 1. Bộ Công Thương (2008), “Danh mục các điều ước quốc tế, hiệp định hợp tác song phương và đa phương”, www.mot.gov.vn/forum/forum/viewthread?thread=256 – 27k  –.

 

 

 

 

 1. Bộ Công Thương (2007), “Danh mục các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2008 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2492/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)”.
 2. Bộ Công Thương (2008), “Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công  Thương”, http://mot.gov.vn/mot/tag.idempotent.render.userLayoutRootNode.ta

 

rget.n201.uP?uP_root=me&action=show_organize&subaction=1.

 

 1. Bộ Công Thương (Cổng thương mại điện tử quốc gia) (2008), “Hồ sơ thị trường”,

 

http://www.ecvn.com/ROOTSYS/book/anyone/nghiencuuthitruong/GioiThieuChung.html

 

 1. Bộ Công Thương -Trung tâm thông tin thương mại và công nghiệp (2008), Quy định hải quan của EU: Những điều cần lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam, Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.
 2. Bộ Ngoại giao (2008), “Xuất khẩu thuỷ sản sang EU năm 2007: Tăng 27,9%”,

www.mofa.gov.vn/vi/nr040807104143/nr040807105039/ns071225095918.

 1. Bộ Tài chính (2008), “Sẽ có 500 nghìn doanh nghiệp vào năm 2010”,

 

http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=612&ItemID=19184.

 

 1. CIEM (2000), Xây dựng chính sách và tìm giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân sản xuất hàng xuất khẩu, Hà Nộ
 2. Cục Xúc tiến thương mại (2006), “Báo cáo hoạt động xúc tiến thương mại năm 2005 và định hướng kế hoạch trong năm 2006”, Tài liệu phục vụ Hội nghị thương mại toàn quốc năm 2006, Hà Nộ
 3. Cục Xúc tiến thương mại (2007), “Nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại trong tình hình mới”, Tài liệu phục vụ Hội nghị công tác xúc tiến thương mại 2007, Hà Nội.

 

 

 

 

 1. Cục Xúc tiến thương mại (2003), Danh sách các tổ chức hỗ trợ thương mại trên thế giới, Hà Nội.
 2. Cục Xúc tiến thương mại (2008), Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Xúc tiến thương mại, http://www.vietrade.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=362.
 3. Cục Xúc tiến thương mại (2008), Giới thiệu ấn phẩm của Cục Xúc tiến thương mại, http://www.vietrade.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=3111&Itemid=293.
 4. Cục Xúc tiến thương mại (2008), Đăng ký sử dụng công cụ nghiên cứu thị trường ITC, http://www.vietrade.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=466&Itemid=226.
 5. Cục Xúc tiến thương mại (2008), Thương vụ Việt Nam tại EU, http://www.thitruongnuocngoai.vn/?ssoft=4&subid=&profile_id=1&region_id=270.
 6. Cục Xúc tiến thương mại (2008), XTTM góp phần thúc đẩy xuất khẩu, giảm nhập siêu, http://www.vietrade.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=4603&Itemid=226.
 7. Cục Xúc tiến thương mại (2009), Phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2009, http://www.vietrade.gov.vn/index.php?option=com_content&view= article&id=262&Itemid=130.
 8. Đỗ Thị Hương (2006), “Vai trò của hoạt động xúc tiến xuất khẩu của Chính phủ trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO”, Kinh tế và Phát triển, (Số đặc san Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế), trang 36 – 40.

 

 

 

 

 1. Đỗ Thị Hương (2008), “Hoạt động xúc tiến xuất khẩu của ngành thủy sản Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”, Kinh tế & phát triển, (134), trang 20 – 22.
 2. Phạm Thu Hương (2004), Thực trạng và các giải pháp thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế của Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, trường ĐH Ngoại thương, Hà Nội.
 3. Lê Văn Hoàng, Trần Hoàng Kim, Phạm Huy Trí (1992), Kinh tế NICs Đông Á – Kinh nghiệm đối với Việt Nam, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nộ
 4. Nguyễn Hữu Khải (2005), Hàng rào phi thuế quan trong chính sách thương mại quốc tế, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, hà Nội, Hà Nộ
 5. http://f-news.f-network.net/TinKinhTe-News2997.f-net   .

 

“Quan hệ thương mại của Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ”.

 

 1. http://vn.euvietnam.com/bizcenter/0/Tổng-quan-về-kinh-tế-và-thương- mại-của-EU-năm-2008/34/440, Tổng quan về kinh tế và thương mại của EU năm 2008, Báo Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – E
 2. http://22255.31.179:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/?topic

 

=191&subtopic=8, “Văn kiện đại hội”, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

 1. Võ Đại Lược (chủ biên) (2003), Bối cảnh quốc tế và xu hướng điều chỉnh chính sách phát triển kinh tế ở một số nước lớn, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội.
 2. Nguyễn Anh Minh (2006), Nghiên cứu chính sách thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá của Trung Quốc giai đoạn từ 1978 đến nay và gợi ý vận dụng đối với Việt Nam, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Trường đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

 

 

 

 

 1. Mia Mikie (Uỷ ban Kinh tế – xã hội Liên hợp quốc, khu châu Á – Thái Bình Dương) – Viện Nghiên cứu Thương mại (Biên dịch) (2003), Xúc tiến thương mại, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
 2. Nguyễn Quỳnh Nga (2005), Các tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại với vai trò đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Khoa Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội.
 3. Nguyễn Duy Nghĩa (2007), “Nâng cao hiệu quả của xúc tiến thương mại trong tình hình mới”, Thương mại, (43), trang 15-17.
 4. Duy Nghĩa, “Triển khai công tác xúc tiến thương mại năm 2008”, http://www.vietrade.gov.vn.
 5. Đặng Nguyễn, “Nâng cao chất lượng và hiệu quả xúc tiến thương mại: 4 bất cập cần được khắc phục trong oạt động xúc tiến thương mại”, Thời báo Kinh tế Việt Nam, (166), trang 06.
 6. Nguyễn Thị Nhiễu (2003), Xúc tiến xuất khẩu của Chính phủ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Nhà xuất bản Lao động – xã hội, Hà Nội.
 7. Ty Nhung – Mạnh Chung (2008), Xúc tiến thương mại: Bí quyết của Thái Lan, http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=10& id=42076f5f01a0b1&pageid=2718.
 8. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2008), “Giới thiệu chung”,

http://www.vcci.com.vn/vcci/gioi-thieu-chung.

 

 1. Quốc hội (2005), Luật Thương  mại,  số  36/2005/QH11  –  ngày 29/11/2005.
 2. Quốc hội (2005), Luật Thuế  xuất  khẩu,  thuế  nhập  khẩu,  số 45/2005/QH11 – ngày 14/ 6/ 2005.

 

 

 

 

 1. Quốc hội (2005); Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng, số 57/2005/QH11 – ngày 29

/11/2005.

 

 1. 47. Quốc hội (2005), Luật Đầu tư, số 59/2005/QH11 – ngày 29/11/ 2005.

 

 1. Quốc hội (2005), Luật Doanh  nghiệp,  số  60/2005/QH11-  ngày 29/11/2005.
 2. Thủ tướng Chính phủ (2005), Số 279/2005/ QĐ – TTg (ngày 03 tháng 11 năm 2005), Quyết định về việc ban hành quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 201
 3. Thủ tướng Chính phủ (2006), Số 156/2006/ QĐ – TTg (ngày 30 tháng 6 năm 2006), Quyết định về việc phê duyệt Đề án phát triển xuất khẩu giai đoạn 2006 – 2010.
 4. Nguyễn Thùy (2005), “Thiếu đồng bội trong hoạt động xúc tiến thương mại”, http://vietrade.gov.vn .
 5. Tổng cục Thống kê (2008), Trị giá xuất khẩu hàng hoá phân theo khối nước, phân theo nước và vùng lãnh thổ, http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=393&idmid=3&ItemID=76 37.
 6. Tổng cục Thống kê (2008), Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu, http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=433&idmid=3.
 7. Trung tâm tư vấn và đào tạo KTTM (ICTC) – Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (1997), Thị trường Nhật bản, Nhà xuất bản Văn hoá thông tin, Hà Nội.
 8. Trung tâm Xúc tiến thươmg mại Hà Nội (2007), “Liên kết giữa các trung tâm xúc tiến thương mại địa phương và các tổ chức xúc tiến thương mại khác”, Tham luận tại Hội nghị công tác xúc tiến thương mại 2007, Hà Nội.

 

 

 

 

 1. Trung tâm Xúc tiến phát triển thương mại Hải Phòng (2007), “Triển khai mô hình trung tâm xúc tiến thương mại tại Hải Phòng”, Tham luận tại Hội nghị công tác xúc tiến thương mại 2007, Hà Nội.
 2. Uyên, “Khủng  hoảng  kinh  tế  toàn  cầu  và  những  hệ  quả  đáng  lo ngại”,Doanhnghiệp24G,,http://www.doanhnhan360.com/Desktop.aspx/Thi-truong-360/Thi-truong/Khung_hoang_kinh_te_toan_cau_va_he_qua_dang_lo_ngai/
 3. Lê Thị Anh Vân (2003), Đổi mới chính sách nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam trong quá trình hội nhập, Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.
 4. Đoàn Thị Hồng Vân (2004), Thâm nhập Thị trường châu Âu – Những điều cần biết, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nộ
 5. Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (2003), Chính sách phát triển kinh tế: Kinh nghiệm và bài học của trung Quốc (tập 1 và 2), Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nộ
 6. Viện Nghiên cứu Thương mại (2008), Thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (Giới thiệu kết quả Nghiên cứu của Viện), Hà Nội.
 7. Viện Nghiên cứu Thương mại (2008), Dự báo thị trường thế giới một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam đến năm 2015, Báo cáo tổng hợp – Đề tài cấp Bộ, Hà Nội.
 8. Lê Danh Vĩnh & Trịnh Minh Anh, “Những tác động của việc gia nhập WTO đến sự phát triển kinh tế – thương mại của đất nước ta trong thời gian qua”, Phân tích và dự báo kinh tế, (22), trang 15- 18.
 9. Vụ Châu Âu – Bộ Thương mại (2005), Ảnh hưởng của Liên minh châu Ấu mở rộng đến quan hệ kinh tế – thương mại với Việt Nam, Hà Nội.
 10. Vụ Châu Âu – Bộ Thương mại (2004), Quan hệ Kinh tế, thương mại Việt Nam – Liên minh châu Âu, Hà Nội.

 

 

 

 

 1. Vụ Châu Âu – Bộ Thương mại (2006), “Tiếp cận thị trường Liên minh châu Âu”, Tài liệu tham khảo tại Hội nghị Thương mại toàn quốc 2006, Hà Nội.
 2. Nguyễn Hữu Vui (2004), Giáo trình Triết học Mác – Lê Nin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 3. www.agrgov.vn/news/newsDetail.asp?targetID=2233, “Việt Nam đã có quan hệ thương mại với hơn 200 nước và vùng lãnh thổ”.
 4. www.vietnamtradefair.com/xttm/thuongvu3.htm,, “Thương   vụ   Việt Nam tại Nước ngoài”.
 5. http://www.vietnamtradefair.com/xttm/phongxtthtm, “Các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam”.

 

 

Tài liệu Tiếng Anh

 

 

 

 1. European Commission (2008), Vietnam trade with EU and EU trade with Vietnam and the World, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113463.p df.
 2. European Commission  (2008),  EU  trade  with  the  World  –  Trade Statistics, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122531.p df
 3. WTO (2007), Trade Policy Review: Thailand,

 

http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp291_e.htm

 

 1. WTO (2007), A Government Report: Germany,

Báo giá: 100.000 VNđ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Comments

comments