de an

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÁI BÌNH
MỤC LỤC ……………………………………………………………………………………………………. 1
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ………………………………………………………………… 4
DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ ………………………………………………………………………. 5
PHẦN MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………… 6
CHƯƠNG 1:MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHO VAY VÀ MỞ
RỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI DOANH
NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA …………………………………………………………………………….. 12
1.1. Khái quát về hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại …………………………. 12
1.1.1. Khái niệm ………………………………………………………………………………………….. 12
1.1.2. Phân loại cho vay ………………………………………………………………………………… 13
1.1.3. Nguyên tắc và điều kiện cho vay: …………………………………………………………… 17
1.2. Cho vay của Ngân hàng thương mại đối với Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa ………… 19
1.2.1. Khái niệm DNNVV …………………………………………………………………………….. 19
1.2.2. Cho vay DNNVV ………………………………………………………………………………… 21
1.2.2.1. Đặc điểm trong cho vay DNNVV ………………………………………………………… 22
1.2.3. Rủi ro trong cho vay của Ngân hàng đối với DNNVV……………………………….. 22
1.3. Mở rộng cho vay đối với Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa của NHTM …………………… 23
1.3.1. Sự cần thiết mở rộng cho vay đối với DNNVV ………………………………………… 23
1.3.1.1. Vai trò của Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa đối với nền kinh tế ………………………. 25
1.3.1.2. Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với hoạt động kinh doanh DNNVV ……. 27
1.3.1.3. Ý nghĩa hoạt động cho vay đối với NHTM ……………………………………………. 29
1.3.2. Quan điểm và định hướng mở rộng cho vay DNNVV ……………………………….. 30
1.3.2.1. Quan điểm về mở rộng cho vay DNNVV ……………………………………………… 30
1.3.2.2. Định hướng mở rộng cho vay ……………………………………………………………… 32
1.3.2.3. Các chỉ tiêu mở rộng cho vay DNNVV ………………………………………………… 35
1.3.2.4. Kinh nghiệm của một số Ngân hàng về mở rộng cho vay DNNVV …………… 36
1.3.3. Nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay DNNVV …………………………………… 38
1.3.3.1. Các nhân tố khách quan……………………………………………………………………… 38
1.3.3.2. Các nhân tố chủ quan ………………………………………………………………………… 39
2
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG VỀ CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ
VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI
NHÁNH THÁI BÌNH …………………………………………………………………………………. 44
2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Thái Bình . 44
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển …………………………………………………………… 44
2.1.2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy, mạng lưới ………………………………………………………… 45
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ …………………………………………………………………………… 45
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của Chi nhánh ………………………………. 46
2.2. Thực trạng hoạt động cho vay đối với Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa tại Ngân hàng
TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Thái Bình………………………………………… 47
2.2.1. Quy trình cho vay DNNVV tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi
nhánh Thái Bình. …………………………………………………………………………………………. 47
2.2.2. Sản phẩm cho vay ……………………………………………………………………………….. 49
2.2.3. Phân tích thực trạng mở rộng cho vay DNNVV tại Ngân hàng TMCP Công
thương Việt Nam- Chi nhánh Thái Bình. …………………………………………………………. 49
2.2.3.1. Quy mô khách hàng vay vốn là DNNVV ……………………………………………… 51
2.2.3.2. Dư nợ cho vay đối với DNNVV ………………………………………………………….. 52
2.2.3.3. Dư nợ cho vay theo ngành nghề kinh doanh ………………………………………….. 53
2.2.3.4. Dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế ………………………………………………… 54
2.2.3.5. Dư nợ cho vay theo thời hạn ………………………………………………………………. 55
2.2.3.6. Thị phần cho vay của Chi nhánh so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. .
………………………………………………………………………………………………………….. 55
2.2.3.7. Dư nợ theo địa bàn ……………………………………………………………………………. 57
2.2.3.8. Đánh giá những mặt được và những mặt hạn chế trong hoạt động cho vay
DNNVV tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Thái Bình. ……… 58
CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI
NHÁNH THÁI BÌNH …………………………………………………………………………………. 74
3.1. Tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2014 ……………………… 74
3.2. Quan điểm của các cơ quan chức năng của Tỉnh đối với việc phát triển Doanh
nghiệp Nhỏ và Vừa trên địa bàn tỉnh. ………………………………………………………………. 75
3
3.2.1 Nhiệm vụ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Thái Bình .
………………………………………………………………………………………………………….. 76
3.3. Giải pháp mở rộng cho vay Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa tại Ngân hàng TMCP
Công thương Việt Nam- Chi nhánh Thái Bình. …………………………………………………. 78
3.3.1. Chú trọng công tác quản trị quan hệ khách hàng ………………………………………. 78
3.3.2. Áp dụng chính sách lãi suất phù hợp với DNNVV trong khung lãi suất do Ngân
hàng TMCP Công thương Việt Nam quy định ………………………………………………….. 79
3.3.3. Đa dạng hóa phương thức cho vay, cơ cấu dư nợ theo thời hạn, theo đồng tiền
một cách hợp lý và xây dựng chính sách thời hạn nợ phù hợp. …………………………….. 81
3.3.4. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng …………………………………………………. 82
3.3.5. Nâng cao trình độ đội ngũ nhân sự và không ngừng rèn luyện nâng cao đạo đức
nghề nghiệp ………………………………………………………………………………………………… 84
3.3.6. Tăng cường quản trị rủi ro trong cho vay ………………………………………………… 86
3.3.7. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, xác định sản phẩm, có định hướng
phát triển…………………………………………………………………………………………………….. 87
3.3.8. Tăng cường công tác huy động vốn, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng cho vay …… 88
3.3.9. Nghiên cứu, đề xuất với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sửa đổi quy
trình cho vay đối với DNNVV ……………………………………………………………………….. 88
3.4. Một số kiến nghị ……………………………………………………………………………………. 89
3.4.1. Kiến nghị đối với Chính phủ và các cơ quan chức năng …………………………….. 89
3.4.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước ……………………………………………………….. 90
3.4.3. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ………………………….. 92
KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………….. 95
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………………… 97

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. PGS.TS Phan Thị Thu Hà: Giáo trình NHTM Thương mại, -NXB Đại học Kinh tế
Quốc dân 2013;
2. TS Nguyễn Minh Kiều: Nghiệp vụ NHTM hiện đại, -NXB Thống kê 2007;
3. Peter Rose: Quản trị NHTM thương mại, Peter Rose 2004
4. TS. Lê Xuân Bá, TS. Trần Kim Hoài, TS. Nguyễn Hữu Thắng: Doanh nghiệp vừa và
nhỏ Việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, -NXB Chính trị Quốc gia 2013;
5. Fredric S.Mishkim: Tiền tệ, NHTM và thị trường tài chính. -NXB Khoa học kỹ thuật
1994;
6. GS. TS Nguyễn Đình Hương: Giải pháp phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt
nam-NXB Chính trị Quốc gia 2012;
7. Tạp chí Thị trường Tiền tệ số 19/06/2014: Mấy vấn đề về đầu tư tín dụng NHTM đối
với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ nước ta;
8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Thông tin tín dụng NHNN Việt nam;
9. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Luật Doanh nghiệp;
10. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Luật các tổ chức tín dụng;
11. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam: Quyết định số 222/QĐ-HĐQT-NHCT35
ngày 26/02/2010 về quy định cho vay đối với tổ chức kinh tế;
12. Lê Bá Minh Long: Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế Tài chính-NHTM mã số
60.31.12 “Nâng cao chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NH
Phương Đông”; Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 2011;
13. Lê Đức Quang: Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, mã số 63.34.20
““Giải pháp mở rộng cung tín dụng đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam”, Đại học Đà nẵng 2010;
14. Lê Thị Thu Hà: Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế Tài chính-Ngân hàng “Mở
rộng cho vay đối với DNNVV tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi
nhánh Sơn la”, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013;
98
15. Nguyễn Trương Thuần Mẫn: Luận văn “ Mở rộng cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ
tại Chi nhánh NHTM Đầu tư và Phát triển Hải Vân”, chuyên ngành Tài chính-NHTM
mã số 60.34.20, Đại học Đà nẵng năm 2012;
16. Luận văn “Giải pháp mở rộng cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTM
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thăng Long”
17. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Thái Bình: Báo cáo tình hình
hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Thái Bình các
năm 2012, 2013, 2014 và 05 tháng 2015.
18. Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Bình: Báo cáo tình hình hoạt động của các TCTD trên
địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2014;
19. Chính phủ: Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 về trợ giúp phát triển
DNNVV;
20. Chính phủ: Nghị quyết 22/NQ-CP ngày 05/05/2010 của Chính phủ về việc triển khai
Nghị định số 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ;
21. Thủ tướng Chính phủ: Quyết định 1231/QĐ-TTg ngày 07/09/2012 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2011-2015,
22. UBND tỉnh Thái Bình: Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 18/10/2013 về việc phát triển
DNNVV trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015
23. Hiệp hội DNNVV: website vinasme.vn
24. UBND tỉnh Thái Bình: website thaibinh.gov.vn
25. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày
31/12/2001 về quy trình cho vay của Ngân hàng thương mại.
26. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: website sbv.gov.vn

 

Báo giá tài lieu: 100.000 VNđ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Comments

comments