template 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN GIA HẠN THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ

Kính gửi :  
   

 

 

Họ và tên học viên :                                      SHHV:

Chuyên ngành :                 Lớp:

Khóa :                       Cơ quan công tác :

Đã nhận đề tài :

Mã đề tài :

Người hướng dẫn :

Theo QĐ số

Thời hạn cuối cùng phải bảo vệ luận văn là   ngày tháng năm , tuy nhiên trong quá trình thực hiện luận văn tôi thấy rằng (lý do gia hạn): đề tài của mình còn nhiều vướng mắc, không kịp hoàn thành đúng hạn.

Comments

comments