chống trợ cấp, chống bán phá giá và điều tra tự vệ

Bộ 3 cuốn

Hướng dẫn điều tra chống bán phá giá
theo quy định của pháp lệnh chống bán phá giá và tuân thủ hiệp định chống bán phá giá của WTO

Hướng dẫn điều tra chống trợ cấp
theo quy định của pháp lệnh chống trợ cấp và tuân thủ hiệp định chống tự vệ của WTO

Hướng dẫn điều tra áp dụng biện pháp tự vệ
theo quy định của pháp lệnh về tự vệ và tuân thủ hiệp định tự vệ của WTO

Báo giá: liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Comments

comments