Archives for Tham khảo - Page 3

Bài giảng điều hành nhà hàng

bai giang dien tu

Bài giảng điều hành nhà hang ( Bài giảng điện tử )

GIỚI THIỆU MÔN HỌC ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG NHÀ HÀNG – BAR

KẾT CẤU CÁC CHƯƠNG CỦA MÔN HỌC

ØChương 1: Tổng Quan Về Nhà Hàng

ØChương 2: Các công việc chuẩn bị phục vụ

ØChương 3: kỹ năng và kiến thức phục vụ ăn uống

ØChương 4: Quản Lý Kho Nhà Hàng.

ØChương 5: Tầm quan trọng của thực đơn- xây dựng thực đơn

ØChương 6: Tổ chức nhân sự trong nhà hàng – bar

ØChương 7: Rượu vang

 

Tài lieu gồm 8 file Power Point

Báo giá: 50.000 VNđ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

de an

MỞ ĐẦU.. 3

Phần thứ nhất 6

BỐI CẢNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN.. 6

 1. THỰC TRẠNG NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA VIỆT NAM… 6
 2. Nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 6
 3. Nhân lực quản lý KH&CN.. 10
 4. THỰC TRẠNG, NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÂN LỰC KH&CN.. 14
 5. Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN.. 14
 6. Kết quả, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN hiện nay. 20
 7. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN.. 25

III. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÂN LỰC KH&CN.. 28

Phần thứ hai 39

NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN.. 39

 1. QUAN ĐIỂM… 39
 2. MỤC TIÊU.. 39
 3. Mục tiêu tổng quát 39
 4. Mục tiêu cụ thể. 39
 5. Đối tượng. 40
 6. Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng. 40
 7. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG.. 41
 8. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia. 41
 9. Đào tạo, bồi dưỡng theo nhóm.. 44
 10. Bồi dưỡng sau tiến sĩ 45
 11. Bồi dưỡng nhân lực quản lý KH&CN.. 46
 12. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ TÀI CHÍNH.. 48

Phần thứ ba. 52

TỔ CHỨC THỰC HIỆN.. 52

 1. THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN.. 52
 2. QUẢN LÝ ĐỀ ÁN.. 52
 3. Xét chọn học viên. 52
 4. Quản lý học viên trong thời gian đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài 53
 5. Quản lý rủi ro. 53

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG.. 54

 1. Bộ Khoa học và Công nghệ. 54
 2. Bộ Tài chính. 54
 3. Các Bộ, ngành, địa phương. 54
 4. Các tổ chức liên quan. 54

Phụ lục………………………………………………………………………………………………..56

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Tổng hợp Tài liệu ACCA 2015 update

Danh mục tài lieu:

2015 BPP F1 Revision Kit : 241 pages

2015 BPP F1 Study Text : 577 pages

2015 BPP F2 Revision Kit : 289 pages

2015 BPP F3 Revision Kit : 313 pages

2015 BPP F3 Study Text : 553 pages

2015 BPP F4 Passcards : 177 pages

2015 BPP F4 Revision Kit : 194 pages

2015 BPP F4 Study Text : 433 pages

2015 BPP F5 Passcards: 161 pages

2015 BPP F5 Revision Kit : 410 pages

2015 BPP F5 Study Text : 553 pages

2015 BPP F7 Passcards : 145 pages

2015 BPP F7 Revision Kit : 337 pages

2015 BPP F7 Study Text : 505 pages

2015 BPP F8 Passcards : 161 pages

2015 BPP F8 Revision Kit : 437 pages

2015 BPP F8 Study Text : 505 pages

2015 BPP F9  Study Text : 529 pages

2015 BPP F9 Passcards : 129 pages

2015 BPP F9 Revision Kit : 337 pages

2015 BPP P1 Passcards : 97 pages

2015 BPP P1 Revision Kit : 457 pages

2015 BPP P1 Study Text : 505 pages

2015 BPP P2 Passcards: 177 pages

2015 BPP P2 Revision Kit: 481 pages

2015 BPP P2 Study Text : 721 pages

2015 BPP P3 Passcards : 193 pages

2015 BPP P3 Revision Kit: 433 pages

2015 BPP P3 Study Text : 673 pages

2015 BPP P4 Passcards : 161 pages

2015 BPP P4 Revision Kit : 529 pages

2015 BPP P4 Study Text : 697 pages

2015 BPP P5 Revision Kit : 697 pages

2015 BPP P5 Study Text : 625 pages

2015 BPP P7 Passcards : 161 pages

2015 BPP P7 Revision Kit : 505 pages

Các tài lieu là bản cứng ( Bản in) + bản mềm.

Báo giá bản in + bản mềm:

Mua tài liệu và báo giá: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com