Archives for Loại tài liệu - Page 14

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Lời cam đoan. iii

Lời cảm ơn. iv

Danh mục các chữ viết tắt v

Danh mục bảng. v

Danh mục biểu đồ. vi

Danh mục hình. vi

MỞ ĐẦU.. 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ.. 8

1.1. Cơ cấu ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 8

1.2. Những nhân tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 14

1.3. Những tiêu chí cơ bản phản ánh sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 16

1.4. Các mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 19

1.5. Đường lối của Đảng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời kỳ đổi mới 20

  1. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của địa phương khác rút ra bài học kinh nghiệm cho quận Long Biên. 25

2.1. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của huyện Gia Lâm.. 25

2.2. Bài học kinh nghiệm cho quận Long Biên. 26

Chương 2: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ QUẬN LONG BIÊN GIAI ĐOẠN 2009 – 2013. 28

2.1. Giới thiệu về quận Long Biên. 28

2.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Quận (2009 – 2013). 37

2.3. Đánh giá chung về sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của quận Long Biên. 53

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ QUẬN LONG BIÊN.. 65

3.1. Quan điểm của quận Long Biên về phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 65

3.2. Định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Quận  đến năm 2020. 66

3.3. Mục tiêu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế quận Long Biên. 71

3.4. Các giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế quận Long Biên đến năm 2020. 75

3.4.1. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài, phát huy các nguồn lực trong Quận để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng dịch vụ – công nghiệp – nông nghiệp. 75

3.4.2. Phân công lại lao động kết hợp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của từng ngành kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 78

3.4.3. Giải pháp về phát triển kinh tế nhiều thành phần. 80

3.4.4 Thu hút vốn, đầu tư vốn cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 81

3.4.5. Ưu tiên phát triển mạnh kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế  83

3.4.6. Giải pháp về thị trường và tiêu thụ sản phẩm.. 85

3.4.7 Giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ. 86

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 90

  1. Kết luận. 90
  2. Khuyến nghị 94

Tài liệu tham khảo. 96

 

Tài lieu 100 trang. Giá 100.000 VNđ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Common Mistakes at CAE and How to Avoid Them

Cambridge common mistakes at CAE

Common Mistakes at CAE … and How to Avoid Them
Author: Debra Powell
Publisher: Cambridge University Press
Publication date: 2004
ISBN: 0521520622
Number of pages: 64

Focuses on the real mistakes students make in the exam and shows how to avoid them. This invaluable little book highlights the real mistakes that students make in the exam – and shows how to avoid them. Based on analysis of thousands of exam scripts, each unit targets a key problem area. Clear explanations and exercises help students to use the language accurately. Regular tests offer students a further opportunity to check and consolidate what they have learnt. * Highlights common mistakes that learners really make * Based on analysis of thousands of exam scripts * Short, snappy explanations focus on key problem areas * Includes exam-style exercises * Highlights common mistakes that learners really make * Based on analysis of thousands of exam scripts * Short, snappy explanations focus on key problem areas * Includes exam-style exercises

Báo giá: 30.000 VNĐ

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com xb

Cambridge common mistakes at Proficiency and how to avoid them

Cambridge common mistakes at Proficiency and how to avoid them

Author: Julie Moore
publisher: Cambridge
Number of pages: 64

Focuses on the real mistakes students make in the Proficiency exam and shows how to avoid them. This invaluable little book highlights the real mistakes that students make in the
exam – and shows how to avoid them. Based on analysis of thousands of exam scripts, each unit targets a key problem area. Clear explanations and exercises help students to use the language accurately. Regular tests offer students a further opportunity to check and consolidate what they have learnt. * Highlights common mistakes that learners really make * Based on analysis of thousands of exam scripts * Short, snappy explanations focus on key problem areas * Includes exam-style exercises * Highlights common mistakes that learners really make * Based on analysis of thousands of exam scripts * Short, snappy explanations focus on key problem areas * Includes exam-style exercises.

Báo giá:

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com xb

Bộ đề luyện tập thi Olympic tiếng Anh tiểu học

Tiếp theo bộ tài liệu “Bài luyện tập thi Olympic tiếng Anh tiểu học” được đông đảo các em học sinh, phụ huynh và thầy cô trên khắp cả nước quan tâm. tracuutailieu.com xin giời thiệu “Bộ đề Đây là bộ đề thi Olympic tiếng Anh tiểu học đặc biệt”. Bộ đề này (gồm cả các audio cho phần nghe).  Với bộ tài liệu này, các em sẽ được thử sức với khối lượng kiến thức tiếng Anh toàn diện để từ đó các em có thể bồi dưỡng thêm những kiến thức còn thiếu cũng như luyện kỹ năng làm các dạng bài tập.

Bản mềm: 10.000 Vnđ

Bản in: 40.000 Vnđ
liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Luật cờ tướng

Tóm tắt:

ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO
——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: 1409/2004/QĐ-UBTDTT/TT1 Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2004
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH LUẬT CỜ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG – CHỦ NHIỆM ỦY BAN TTDTT
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 11/3/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Thể dục thể thao;
Xét yêu cầu về phát triển và nâng cao thành tích môn Cờ Tướng ở nước ta;
Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành Luật Cờ Tướng gồm 6 chương, 30 điều và phụ lục.
Điều 2. Luật Cờ Tướng này được áp dụng thống nhất trong các cuộc thi đấu từ cơ sở đến toàn quốc.
Điều 3/ Luật này thay thế cho các Luật Cờ Tướng đã ban hành trước đây và có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 4. Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Thể thao Thành tích cao I, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Liên đoàn Cờ Việt Nam, thủ trưởng các cơ quan, ngành TDTT các địa phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 BỘ TRƯỞNG – CHỦ NHIỆM
Nguyễn Danh Thai

Bản mềm: 10.000 vnđ

Bản sách in: 40.000 vnđ
liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com