Archives for December 26th, 2015

ĐỀ XUẤT KẾT NỐI VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 9029

Một phần nội dung: THANH BÌNH hướng tới các khách hàng sử dụng đơn lẻ và cả khách hàng là các doanh nghiệp có nhu cầu khai thác dịch vụ 9029. Các đối tượng sẽ sử dụng dịch vụ THANH BÌNH: Các đối tượng sử dụng ứng dụng công nghệ…
Read more »

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG EU

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG EU Mục lục: TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTMỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ VÀ HỘP Nội dung Số trang PHẦN…
Read more »

Tài trợ của ngân hàng thương mại đối với phát triển ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng tại Công ty Điện tử Công nghiệp – CDC

Luận án tiến sĩ kinh tế: Tài trợ của ngân hàng thương mại đối với phát triển ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng tại Công ty Điện tử Công nghiệp – CDC Mục lục: PHầN MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………………………………………………………… 1 CHÖÔNG I: VAI TROØ CUÛA TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG ÑOÁI VÔÙI SÖÏ…
Read more »

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Luận văn tiến sĩ giáo dục: Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THPT QUA 9 HOẠT ĐỘNG…
Read more »

12