Tiếng Anh nghề nghiệp: Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Hải Quan – Trường Hải Quan Việt Nam

image-555
Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Hải Quan - Tổng cục Hải Quan ( trường Hải Quan Việt Nam) Table of Content Part 1. INTERNATIONAL INTEGRATION AND ROLES OF CUSTOMS ....................3 Unit 1. Customs and International Integration.................................................................3 Unit 2. Duties and Organization of Vietnam Customs ..................................................15 Unit 3. Customs Modernization ...